10

Statut PSP nr 6 w Nowej Soli

Statut szkoły to dokument dotyczący organizacji i funkcjonowania szkoły. Statut szkoły określa m.in. poziom wykształcenia, jaki szkoła zapewnia absolwentom, cele i zadania pracy dydaktyczno-wychowawczej, zakres kompetencji organów funkcjonujących w szkole, zadania nauczycieli oraz innych pracowników, a także prawa i obowiązki uczniów. Statut uchwala rada szkoły na podstawie projektu przygotowanego przez radę pedagogiczną.

                                                S T A T U T

 

 

PUBLICZNEJ 

SZKOŁY  PODSTAWOWOWEJ   NR  6

W NOWEJ SOLI

(TEKST JEDNOLITY)

 

 

DZIAŁ   I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE:

 

 

ROZDZIAŁ   I

PRZEPISY DEFINIUJĄCE:

§ 1


1.    

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o :

 1. Szkole – należy przez to rozumieć Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Soli,
 2. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły,
 3. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, organach Samorządu Uczniowskiego– należy przez to rozumieć organy działające w Szkole,
 4. uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów,
 5. wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole,
 6. organie prowadzącym Szkołę – należy przez to rozumieć  Gmina   Nowa   Sól – Miasto,
 7. organie nadzorującym Szkołę – należy przez to rozumieć Lubuskie Kuratorium Oświaty Delegatura
  w Zielonej Górze,
 8. ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę o systemie oświaty z dnia 7września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 tekst jednolity).

 

ROZDZIAŁ  II

NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE O SZKOLE:

 

 

§ 2


1.    

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Nowej Soli jest sześcioklasową szkołą publiczną prowadzoną przez Gminę  Nowa Sól - Miasto. Nadzór pedagogiczny sprawuje Lubuski Kurator Oświaty  Delegatura w Zielonej Górze.


2.    

Szkoła działa na mocy ustawy o systemie oświaty.


3.    

Dokumentami, które wyznaczają pracę szkoły są:


a.    

zestaw programów nauczania,


b.    

program wychowawczy,


c.    

program profilaktyczny,


d.    

program rozwoju szkoły


4.    

Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi 6 lat.


5.    

Podstawą realizacją sześcioletniego cyklu kształcenia jest ramowy plan nauczania określony przez MEN.


6.    

Szkoła może prowadzić inne zajęcia wykraczające poza ramowy plan nauczania.


7.    

Szkoła prowadzi świetlicę szkolną i bibliotekę.


8.    

Szkoła może prowadzić innowacje i eksperymenty pedagogiczne.


9.    

Szkoła może prowadzić klasy integracyjne.


10.

Siedziba Szkoły znajduje się w Nowej Soli na ul. Kościuszki 26.

 

§ 3


1.    

Szkoła jest jednostką budżetową.


2.    

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.

 

§ 4


1.    

Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.


2.    

Tablica i pieczęć szkoły posiadają nazwę: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Nowej Soli


3.    

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.


4.    

Szkoła posiada własny sztandar, hymn i ceremoniał szkolny.


5.    

W szkole mogą działać związki zawodowe i organizacje zrzeszające uczniów i pracowników szkoły.


6.    

Szkoła może prowadzić działalność gospodarczą.

 

§ 5

Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań
i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.

 

 

ROZDZIAŁ  III

 

CELE I  ZADANIA SZKOŁY:

 

§ 6.

Szkoła realizuje  cele  i  zadania  określone  w  ustawie o systemie  oświaty  oraz  w  przepisach   wydanych 
na  jej  podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.

 

§ 7

Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w Statucie, współdziałają ze sobą w sprawach wychowania
i kształcenia dzieci.

§ 8


1.    

W zakresie działalności dydaktycznej Szkoła w szczególności ;


a.    

umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły


b.    

działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych, olimpiad i konkursów,


c.    

zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania


2.    

Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.


3.    

Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych przepisach.

 

§ 9


1.    

Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.


2.    

W zakresie działalności wychowawczej Szkoła w szczególności


a.    

kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie i przepisów do niej wykonawczych, w szczególności w Statucie, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów,


b.    

upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości


c.    

kształtuje postawy patriotyczne ( także w wymiarze lokalnym)


d.    

sprzyja zachowaniom proekologicznym,


e.    

umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,


f.     

szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości,


g.    

upowszechnia zasady promocji i ochrony zdrowia,


h.    

budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły i środowiska,


i.      

wdraża do dyscypliny i punktualności.


3.    

Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych.


4.    

Szkoła wypracowuje i realizuje program będący alternatywą dla zagrożeń społecznych młodego człowieka.

 

§ 10


1.    

Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości.


2.    

Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na :

 1. ścisłym respektowaniu obowiązujących w Szkole przepisów bezpieczeństwa i higieny
 2. sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad niektórymi potrzebującymi takiej opieki uczniami.


3.    

Szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla ucznia wymagającego wsparcia ze względu na rozpoznane indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.


a.      

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

- ucznia;

- rodziców ucznia;

- nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z
     uczniem;   

-  poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

-  asystenta edukacji romskiej;

-  pomocy nauczyciela.

 


b.      

Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor  szkoły.


c.       

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana w formie:  

-  zajęć rozwijających uzdolnienia;

-  zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

-  zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,
    socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

-  porad i konsultacji.


d.      

Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi    jest zadaniem zespołu nauczycieli, wychowawców  oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z danym uczniem.


e.       

Zespoły  ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej tworzy dyrektor szkoły.


f.       

Przewodniczącymi zespołów są wychowawcy klas.


g.       

Dyrektor szkoły wyznacza osobę koordynującą pracami zespołu.


h.      

Zespół tworzy dyrektor przedszkola, szkoły i placówki dla ucznia posiadającego:

-   orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
     przedszkolnego,

-  orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

-  opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

-  wobec którego nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista stwierdził potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wynikającą z przeprowadzonych działań pedagogicznych


i.        

Spotkania zespołu zwołuje, w miarę potrzeb, osoba koordynująca pracę Zespołu, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.


j.        

Szczegółowo pracę zespołu ds. udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa Regulamin pracy Zespołu.

 

§ 11


1.    

Opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole sprawują :

 1. podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia,
 2. podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury.


2.    

Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę, sprawują nauczyciele oraz, za zgodą Dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.

 

§ 12


1.    

Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe.


2.    

Nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z Regulaminem Nauczyciela Dyżurującego.


3.    

Projekt planu przygotowuje zastępca dyrektora.

 

§ 13

Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Szkołę określa Regulamin Wycieczek Szkolnych.

 

§ 14


1.    

Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczących w tym oddziale.


2.    

W miarę możliwości organizacyjnych Szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece wychowawczej przez okres nauczania obejmujący odpowiednio :

 1. klasy I – III
 2. klasy IV – VI


3.    

Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.


4.    

Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy :

 1. z urzędu,
 2. na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.


5.    

Dopuszcza się możliwość wpływania przez uczniów i rodziców na dobór i zmianę nauczyciela, któremu dyrektor szkoły powierzy zadania wychowawcy, w następujący sposób:


a.      

• umotywowany wniosek w tej sprawie klasowa rada rodziców kieruje do dyrektora szkoły,


b.      

nauczyciel po zapoznaniu się z zarzutami ma prawo zwrócić się do rady pedagogicznej o opinię,


c.       

 jeżeli sprawa była przedmiotem posiedzenia rady pedagogicznej dyrektor podejmuje decyzję w porozumieniu z radą,


d.      

jeżeli sprawa nie była przedmiotem obrad rady pedagogicznej dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie,


e.       

dopuszcza się możliwość zmiany wychowawcy jeden raz w ciągu roku szklonego.


6.    

Wnioski o których mowa w ust. 4 nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 7 dni.


7.    

Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia Statutu.

 

                       

 

DZIAŁ   II

ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

 

 

ROZDZIAŁ   I

 

ZAGADNIENIA PODSTAWOWE:

 

§ 15


1.    

Zadania i kompetencje organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nad Szkołą nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością Szkoły w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.


2.    

Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność Szkoły wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

 

 

ROZDZIAŁ  II

 

ORGANY SZKOŁY:

 

§ 16

1. Organami szkoły  są :

 1. dyrektor  szkoły,
 2. wicedyrektor szkoły,
 3. rada pedagogiczna,
 4. rada  rodziców,
 5. samorząd  uczniowski,

               

§ 17

 


1.    

Działające w Szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.


2.    

Celem stworzenia warunków do współdziałania, o których mowa w ust. 1, Dyrektor, nie rzadziej niż raz
 na kwartał, organizuje spotkania z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

§ 18


1.    

Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, jeżeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa – wyznaczając termin na wyeliminowanie stwierdzonych uchybień.


2.    O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w sprawach wymienionych w art. 34a ustawy – także organ prowadzący Szkołę.


3.    

Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust.1, uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją Dyrektora.

 

§ 19

Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwały Rady Pedagogicznej określa art. 41 ust.3 ustawy.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  III

 

DYREKTOR SZKOŁY:

 

§ 20


1.    

Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Szkołę.


2.    

Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.

 

§ 21


1.    

Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Szkoły.


2.    Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły.

Do zadań dyrektora szkoły należy w szczególności:

 1. w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Szkoły :


-       

przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,


-       

podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły, przenoszenia ich do innych klas i oddziałów


-       

występowanie do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,


-       

sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym systematyczne hospitowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli, prowadzenie dokumentacji hospitacji


-       

realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,


-       

organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka,

 1. w zakresie spraw organizacyjnych :


-       

przygotowywanie projektów planów pracy Szkoły,


-       

zatwierdzanie arkusza organizacji Szkoły,


-       

zatwierdzanie tygodniowego rozkładu zajęć,


-       

dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego tworzy stanowisko wicedyrektora. Jedno stanowisko przypada na nie mniej niż 12 oddziałów,


-       

wydawanie zarządzeń wewnętrznych, decyzji oraz wytycznych,


-       

przyjmowanie skarg i wniosków,

 1. w zakresie spraw finansowych :


-       

opracowanie planu finansowego Szkoły,


-       

przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,


-   realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół,

 1. w zakresie spraw administracyjnych


-       

sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą Szkoły,


-       

organizowanie wyposażenia Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,


-       

organizowanie i nadzorowanie kancelarii Szkoły


-       

nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych


-       

organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno – remontowych,


-       

organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego,

 1. w zakresie spraw porządkowych, bhp, i podobnych:


-       

zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,


-    egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Szkoły,


-       

ustalanie planu urlopów pracowników szkół z wyjątkiem nauczycieli, dla których wymiar i termin wykorzystania urlopu określa karta nauczyciela,


-       

wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.

 

§ 22

 1. Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 2. W zakresie o którym mowa w ust.1, Dyrektor w szczególności :


a.    

decyduje o zatrudnieniu, awansowaniu, wynagradzaniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,


b.    

decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,


c.    

decyduje po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły,


d.    

określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Szkoły, zgodnie
z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,


e.  współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności :


-       

zasięga opinii w sprawach organizacji pracy Szkoły,


-       

ustala regulaminy pracy, premiowania i nagradzania pracowników Szkoły,


-       

ustala regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,


f.     

administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

 

§ 23

Dyrektor jest przedstawicielem Szkoły na zewnątrz.

§ 24


1.    

Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.


2.   Dyrektor realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji. W przypadku wstrzymania przez Dyrektora Szkoły realizacji podjętej uchwały Rady Pedagogicznej – ostateczną decyzję podejmuje Kurator Oświaty w ciągu 14 dni.


3.    

Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.

§ 25


1.    

W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, rodzicami
i organami Samorządu Uczniowskiego.


2.    

Dyrektor – poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych z podmiotami, o których mowa w ust. 1, w szczególności :

 1. przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły,
 2. składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy Szkoły,
 3. udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno – wychowawczej Szkoły

 

                              

 

 ROZDZIAŁ  IV

 

WICEDYREKTOR SZKOŁY:

 

§ 26


1.      

Zastępuje Dyrektora w przypadku jego nieobecności.


2.      

Przygotowuje projekty następujących dokumentów:

 1. tygodniowy rozkład zajęć szkolnych;
 2. kalendarz imprez szkolnych,
 3. harmonogram wycieczek szkolnych,
 4. sprawozdania,


3.      

sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z przyjętym planem nadzoru pedagogicznego,


4.      

przygotowuje projekty ocen pracy nauczycieli nad którymi sprawuje bezpośredni nadzór pedagogiczny,


5.        

wnioskuje do Dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla tych nauczycieli, których bezpośrednio nadzoruje,


6.      

opracowuje materiały analityczne oraz oceny dotyczące efektów kształcenia i wychowania,


7.      

zatwierdzanie operacji finansowych  w granicach udzielonego pełnomocnictwa,


8.      

podejmowanie bieżących decyzji w zakresie kształcenia, opiekuńczo-wychowawczych, gospodarczych,


9.      

sprawdzanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli,


10.   

nadzorowanie pracy podległych pracowników,


11.   

dobór i efektywne wykorzystanie kadr,


12.   

sprawy bhp i ppoż.,


13.   

właściwe gospodarowanie mieniem szkoły,


14.     

wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora wynikające z organizacji pracy w szkole.

 

 

ROZDZIAŁ  V

 

RADA PEDAGOGICZNA

 

§ 27

W Szkole działa Rada Pedagogiczna.

 

§ 28


1.    

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.


2.    

W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą – z głosem doradczym – brać także udział inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.


3.    

Przewodniczącym Rady jest Dyrektor.


4.    

Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej uchwalony przez Radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia:

 1. sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej,
 2. wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,
 3. kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,
 4. zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu Szkoły.

§ 29

1.  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy :

 1. zatwierdzanie planów pracy Szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,
 2. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 3. ustalanie – po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Radę Rodziców szczegółowych kryteriów ocen zachowania ucznia, i trybu i zasad ich ustalania oraz trybu odwoławczego w tym zakresie,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole
  po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,
 5. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
 7. uchwalanie i nowelizowanie Regulaminu swojej działalności.

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności :

 1. powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący Szkołę,
 2. przedłużenie stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi,
 3. powierzanie innych stanowisk kierowniczych w Szkole oraz odwoływanie z tych stanowisk,
 4. organizację pracy Szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 5. projekt planu finansowego Szkoły,
 6. propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 7. podjęcie w Szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, stosownie do  ustawy.


h.      

Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie.


i.        

Rada Pedagogiczna ponadto :


-                     

może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w Szkole,


-                     

delegują swoich przedstawicieli do pracy w innych organach.

 

ROZDZIAŁ  VI

 

RADA RODZICÓW:

§ 30

1.  W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2.  Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów Szkoły.

3.  Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców, w tym szczegółowe zasady wyznaczania przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach określa Regulamin Rady Rodziców.

4.  Regulamin, o którym mowa w ust. 3, uchwalany przez Radę Rodziców, nie może być sprzeczny ze Statutem.

5. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców - osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

 

§ 31

1. Zgromadzenie ogółu rodziców zwołuje:


a.    

w sprawie ustalenia zasad tworzenia Rady Rodziców - Dyrektor,


b.    

w innych sprawach, w szczególności celem nowelizacji zasad tworzenia Rady Rodziców - właściwy organ Rady Rodziców.

2. Zwołanie Zgromadzenia ogółu rodziców polega na zawiadomieniu rodziców o celu, miejscu oraz pierwszym
 i ewentualnym drugim terminie Zgromadzenia.

3. W razie gdy Zgromadzenie zwołuje organ Rady Rodziców, odrębnie zawiadamia o tym Dyrektora.

4. Drugi termin Zgromadzenia ogółu rodziców może zostać wyznaczony w tym samym dniu na wypadek braku quorum w pierwszym terminie. Dyrektor, Przewodniczący Rady Rodziców ogłasza wówczas 15 min. przerwę, poczym ponownie  zwołuje Radę Rodziców.

§ 32

1. Zgromadzenie ogółu rodziców prowadzi organ zwołujący.

2. Obrady Zgromadzenia ogółu rodziców są utrwalane w formie protokołu, zawierającego co najmniej:


a.    

termin i miejsce Zgromadzenia,


b.    

stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia (quorum), a także braku prawomocności w pierwszym terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce,


c.    

listę rodziców uczestniczących w Zgromadzeniu oraz listę innych uczestników Zgromadzenia,


d.    

przyjęty porządek obrad,


e.    

treść podjętych uchwał,


f.     

podpisy prowadzącego i protokolanta.

§ 33

1. Uchwały Zgromadzenia ogółu rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy rodziców – w pierwszym terminie Zgromadzenia.

2. W drugim terminie Zgromadzenia uchwały są podejmowane przez obecnych w Zgromadzeniu.

3. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów “za”, która przewyższa o co najmniej jeden głos liczbę głosów “przeciw”. Głosy “wstrzymujące się” są pomijane.

 

§ 34

Rada Rodziców może występować do innych organów Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.

§ 35

1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, przeznaczane na wspieranie statutowej działalności Szkoły (Fundusz Rady Rodziców).

2. Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin działalności Rady Rodziców.

3. W miarę możliwości Dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej Funduszu.

 

ROZDZIAŁ  VII

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

§ 36

Wszyscy uczniowie Szkoły, z mocy prawa tworzą Samorząd Uczniowski.


1.    

Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Szkoły


2.    

Organami Samorządu Uczniowskiego są :

 1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
 2. Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
 1. Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego, w szczególności wobec organów Szkoły.

§ 37


1.    

Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym, bezpośrednim
i powszechnym.


2.    

Dyrektor zapewnia organizacyjne warunki uchwalenia pierwszego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowuje jego projekt, skonsultowany z uczniami poszczególnych oddziałów.


3.    

Warunki organizacyjne uchwalania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz wprowadzania w nim zmian zapewnia w porozumieniu z Dyrektorem, opiekun Samorządu.


4.    

Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem.

 

§ 38

Ogół uczniów może uchwalić lub znowelizować Regulamin Samorządu Uczniowskiego w drodze cząstkowych głosowań uczniów na zebraniach w poszczególnych oddziałach.

 

§ 39

Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu.

 

§ 40


1.    

Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Szkoły, Radzie pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski
i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów, jak :

 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 4. prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
  z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

2.   Samorząd Uczniowski może :

 1. występować z wnioskiem w sprawie utworzenia Rady Szkoły,
 2. wydawać opinię w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów,
 3. wyrażać opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela,
 4. występować w sprawach określonych w Statucie.

DZIAŁ  III

ORGANIZACJA     SZKOŁY:

 

 

      

ROZDZIAŁ  I

 

PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY:

 

 

§ 41


1.    

Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny.


2.    

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.

 

§ 42

Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią :


a.    

plan pracy Szkoły,


b.    

arkusz organizacji Szkoły,


c.    

tygodniowy rozkład zajęć.

§ 43


1.    

Plan pracy Szkoły określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktyczno – wychowawczej.


2.    

Plan pracy Szkoły przygotowuje Dyrektor a zatwierdza go po uprzednim zaopiniowaniu przez Rade Szkoły – Rada Pedagogiczna.

§ 44


1.    

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji Szkoły opracowywany przez Dyrektora najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego Szkoły. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę, do dnia 30 maja.


2.    

W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.


3.    

Zajęcia dodatkowe w szkole mogą być finansowane z budżetu lub środków pozabudżetowych.

 

§ 45


1.    

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.


2.    

Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone planem nauczania. Szczegółowy dzienny rozkład zajęć ustala nauczyciel.

 

ROZDZIAŁ  II

 

FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

 

§ 46


1.    

Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.


2.    

Godzina lekcyjna trwa 45 minut ( w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 –60 min. zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie lekcji).


3.    

Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły, może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej ( nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa ), zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.


4.    

W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne – dziesięciominutowe oraz tzw. dużą przerwę – piętnastominutową.

§ 47


1.    

Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.


1)   

tworzone są oddziały sportowe (klasy sportowe), w których prowadzone jest szkolenie sportowe w jednej lub kilku dyscyplinach sportu, w kolejnych co najmniej trzech klasach danego typu szkoły, dla co najmniej 20 uczniów w oddziale.


2.    

Dyrektor corocznie decyduje o tym, na jakich zajęciach – ze względu na konieczność stworzenia optymalnych warunków nauki i bezpieczeństwa – dojdzie do podziału oddziałów na grupy:


a.    

podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów,


b.    

zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI prowadzone są w grupach 12 – 26 uczniów.


3.    

Przy podejmowaniu decyzji, o której mowa w ust. 2, należy uwzględniać zasady wynikające z przepisów
w sprawie ramowych planów nauczania oraz wysokość środków finansowych posiadanych przez Szkołę.

§ 48


1.    

Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych,
a także podczas wycieczek i wyjazdów.


2.    

Zajęcia, o których mowa w ust.1, są organizowane w ramach posiadanych przez Szkołę środków finansowych.


3.    

Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych, finansowanych
z budżetu Szkoły, nie może być niższa niż 12 uczniów. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.

 

 

ROZDZIAŁ  III

ŚWIETLICA SZKOLNA

§ 49


1.    

Pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności Szkoły jest świetlica.


2.    

Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie klas 1 – 6 , którzy ze względu na czas pracy swoich rodziców lub dojazd do Szkoły muszą dłużej przebywać w Szkole, a także inni uczniowie za zgodą wychowawcy świetlicy.

§ 50

Do zadań świetlicy należy:


a.    

opieka nad uczniami,


b.    

rozwijanie ich uzdolnień i umiejętności,

§ 51


1.    

Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 uczniów.


2.    

Świetlica jest czynna zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora szkoły.


3.    

Zajęcia prowadzone w świetlicy realizuje się zgodnie z rocznym planem pracy Szkoły.


4.    

Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa Regulamin Świetlicy Szkolnej.

 

 

ROZDZIAŁ  IV

BIBLIOTEKA SZKOLNA

§ 52


1.    

Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie.


2.    

Z biblioteki mogą korzystać:

 1. uczniowie,
 2. nauczyciele i inni pracownicy Szkoły,
 3. rodzice,
 4. inne osoby – za zgodą Dyrektora.


1.    

Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna


2.    

Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.

 

§ 53

Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:

 1. opieka nad zbiorami biblioteki,
 2. aktywne udostępnianie zbiorów czytelnikom,
 3. działanie na rzecz popularyzacji biblioteki wśród uczniów.

 

§ 54


1.    

Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.


2.    

Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.


3.    

Godziny pracy biblioteki w czasie ferii zimowych i letnich każdorazowo ustala Dyrektor.


4.    

Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa Regulamin Biblioteki Szkolnej.

 

 

DZIAŁ   IV

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

ROZDZIAŁ   I

ZAGADNIENIA PODSTAWOWE:

§ 55


1.    

W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników: ekonomicznych, administracyjnych, technicznych
i pracowników obsługi. Szczegółowe zasady określa Regulamin Pracy.


2.    

Zasady zatrudniania nauczycieli oraz pracowników szkoły określają odrębne przepisy.


3.    

Liczbę etatów zatrudnienia określa się co roku na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły.


4.    

Zakresy czynności dla pracowników szkoły ustala Dyrektor Szkoły na podstawie odrębnych przepisów.

3.   Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

 

 

ROZDZIAŁ   II

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI – PRZEPISY OGÓLNE:

§ 56


1.    

Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także o szanowanie godności osobistej ucznia.


2.    

Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.

§ 57


1.    

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość
i wyniki tej pracy, bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece uczniów oraz odpowiedzialność
za życie.


2.    

W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:

 1. sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach określonych
  w przepisach odrębnych, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo,
 2. zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, w szczególności poprzez:


-       

realizację obowiązujących programów nauczania,


-       

stosowanie właściwych metod nauczania,


-       

systematyczne przygotowanie się do zajęć


-       

pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,


-       

właściwe prowadzenie pozostałej w jego gestii dokumentacji działalności pedagogicznej,

c.   dba o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny,

d.   wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania,

e.   udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.

 

§ 58


1.    

Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej.


2.    

Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej, na zasadach określonych w art.43 ust. 3 ustawy.

§ 59

1.   Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w szczególności poprzez:

 1. pracę własną,
 2. udział w pracach zespołu przedmiotowego,
 3. korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej.

2.   Zadania przydzielone nauczycielom i innym pracownikom szkoły mogą być realizowane poprzez:

      a. zespoły, komisje powołane przez Dyrektora Szkoły lub na wniosek Wicedyrektora,

      b. pełnomocników powołanych przez Dyrektora Szkoły lub na wniosek Wicedyrektora,

          - skład osobowy zespołów, komisji, zasad funkcjonowania i zakres zadań określa decyzja Dyrektora Szkoły,

       - osobę pełnomocnika, zasady jego funkcjonowania i zakres zadań określa decyzja Dyrektora Szkoły

 

§ 60

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciela grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy.

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.

3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:


a.    

zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania.


b.    

wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania

§ 61

Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ   III

ZAKRES ZADAŃ WYCHOWAWCZYCH:

 

§ 62


1.    

Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:


a.    

tworzenie warunków wspierających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,


b.    

inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,


c.    

podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej .

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 :

 1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
 2. wspólnie z uczniami i ich rodzicami :


-       

planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,


-       

ustala treść i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,


-       

zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów,


-       

współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie opieki,

 1. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:


-       

poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,


-       

współdziała z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach,


-       

włączanie ich w sprawy życia klasy i Szkoły,

 1. współpracuje z specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb
  i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,
 2. wyjaśnia przyczyny absencji dziecka w szkole:

- nieobecności do 2 tygodni usprawiedliwia rodzic, powyżej – wskazane jest zwolnienie lekarskie,

- rodzic zobowiązany jest do powiadomienia wychowawcy dziecka o dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia).

 

§ 63

 1. Wychowawca w szczególności spotyka się z rodzicami uczniów na wywiadówkach, organizowanych nie rzadziej niż dwa razy w semestrze.
 2. O terminie spotkań, o których mowa w ust. 1 decyduje Dyrektor, na wniosek wychowawcy.
 3. Informację o wywiadówce przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole, co najmniej na tydzień przed planowanym terminem jej odbycia.
 4. W wywiadówkach mogą też uczestniczyć nauczyciele nie będący wychowawcami.
 5. Szczegółowe zasady określa Regulamin zadań nauczycieli, nauczycieli – wychowawców.

 

ROZDZIAŁ  IV

ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA:

 

§ 64

Cele i warunki szkolnego systemu oceniania

1.  Ocenianiu podlegają:


a.    

osiągnięcia edukacyjne ucznia,


b.    

zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów
w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli
i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się przez ocenianie wewnątrz szkolne,
na które składa się:


a.    

ocenianie bieżące,


b.    

klasyfikacja śródroczna (semestralna),


c.    

klasyfikacja roczna,


d.    

klasyfikacja końcowa.

5. Ocenianie wewnątrz szkolne ma na celu:


a.    

informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;


b.    

udzielanie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;


c.    

motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;


d.    

dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach
w uczeniu się i zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia;


e.    

umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

6. Ocenianie wewnątrz szkolne obejmuje:


a.    

formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny;


b.    

ustalanie przez radę pedagogiczną, w porozumieniu z radą rodziców i samorządem uczniowskim, warunków i sposobu oceniania zachowania;


c.    

ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w  szkole;


d.    

przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;


e.    

ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej zachowania;


f.     

ustalenie warunków i trybu poprawiania ocen klasyfikacyjnych;


g.    

ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach
i trudnościach ucznia w nauce.

8. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:


a.    

warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania;


b.    

warunkach i trybie poprawiania oceny klasyfikacyjnej zachowania;


c.    

skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny z zachowania (Dział IV, Rozdział V).

9. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie poprawiania oceny klasyfikacyjnej zachowania.

10. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

11. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę uzasadnia ją .

12. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

13. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom.

14. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

15. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

16.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki bierze się w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

17.  Dyrektor szkoły decyzją zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

18. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

 

 

§ 65

Klasyfikacja klasy I-III


1.    

Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.


2.    

Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,


3.    

W klasach I-III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową


4.    

W klasach I-III ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową.


5.    

Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:


a.    

oceny z zajęć edukacyjnych,


b.    

promocję do klasy programowo wyższej.


6.    

Ocena bieżąca ucznia wyrażona jest w skali od 1 do 6.


7.    

Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.


8.    

Ucznia klasy I-III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

 

§ 66

 

Klasy IV-VI

 


1.    

Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia, oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania


2.    

Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych
w szkolnym planie nauczania i indywidualnym programie edukacyjnym opracowanym dla niego oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.


3.    

Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, pod koniec stycznia zgodnie z harmonogramem na dany rok szkolny.


4.    

Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy czwartej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.


5.    

Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy czwartej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i indywidualnym programie edukacyjnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.


6.    

Na cztery tygodnie przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele informują ustnie ucznia o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i odnotowują to w dzienniku lekcyjnym.


7.    

W tym samym czasie wychowawca informuje uczniów o przewidywanej rocznej (semestralnej) ocenie klasyfikacyjnej zachowania.


8.    

Przewidywane oceny klasyfikacyjne roczne (semestralne) przekazywane są rodzicom (opiekunom prawnym), w formie pisemnej na zebraniu z rodzicami na cztery tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.


9.    

Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne,


10.

Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po uzyskaniu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia zgodnie z regulaminem ustalania oceny
z zachowania (Dział IV, Rozdział V).


11.

Rodzic lub opiekun prawny ucznia może wnieść odwołanie od ustalonej oceny rocznej (semestralnej) z zajęć edukacyjnych lub oceny klasyfikacyjnej zachowania wg ustalonego trybu (Dział IV, Rozdział IX)


12.

Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowego zajęcia edukacyjnego nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.


13.

Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z danego zajęcia edukacyjnego może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.


14.

W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły,
po wstrzymaniu wykonania uchwały rady pedagogicznej powołuje komisję, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające, a w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych także pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danego zajęcia edukacyjnego lub roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.


15.

W skład komisji wchodzą:


a.    

w przypadku ustalenia rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęcia edukacyjnego:


-         

dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,


-         

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,


-         

dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

 1. w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:


-         

dyrektor albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako   

                         przewodniczący komisji,


-         

wychowawca klasy,


-         

wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej  klasie,


-         

pedagog,


-         

przedstawiciel samorządu uczniowskiego,


-         

przedstawiciel rady rodziców.


16.

Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęcia edukacyjnego oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od oceny ustalonej przez odpowiednio nauczyciela lub wychowawcę. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.

17. Oceny bieżące, śródroczne oraz roczne oceny klasyfikacyjne począwszy od klasy czwartej ustala się
w stopniach według następującej skali:

 1. stopień celujący - 6;
 2. stopień bardzo dobry - 5;
 3. stopień dobry - 4;
 4. stopień dostateczny - 3;
 5. stopień dopuszczający - 2;
 6. stopień niedostateczny - 1.

18. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

19.  Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:


a.        

respektowanie przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych;


b.        

kulturę osobistą ucznia.

20. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

     -  wzorowe,

     -  bardzo dobre,

     -  dobre,

     -  poprawne,

     -  nieodpowiednie,

     -  naganne,

21. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia publicznej PPP, w tym poradni specjalistycznej.

      W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

- oceny z zajęć edukacyjnych;

- promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem pkt.21a).

21a. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu ucznia do klasy programowo wyższej lub nie ukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

      Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły -  nie kończy szkoły.

22. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym) szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez uczestniczenie w zajęciach wyrównawczych.

23.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

24. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny na pisemną prośbę rodziców lub opiekunów prawnych skierowaną do dyrektora szkoły.

25. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) skierowaną do dyrektora szkoły rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

26. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:


a.    

realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki;


b.    

spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, nie obejmuje przedmiotów: technika, plastyka, muzyka  i wychowanie fizyczne. Uczniowi zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

27. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się wg ustalonego trybu (Dział IV, Rozdział VI).

28. Od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść odwołanie w ciągu 7 dni wg ustalonego trybu (Dział IV, Rozdział VII ).

29. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z obowiązkowego lub dodatkowego zajęcia edukacyjnego,
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nie klasyfikowany". Nie klasyfikowanie ucznia traktowane jest tak, jak ustalenie oceny niedostatecznej.

30. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego, zastrzeżeniem pkt 21a.

31. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

32. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

33. Laureaci ostatniego stopnia konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim otrzymują
z danego przedmiotu celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.

34. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt.30 nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.

 

 

§ 67

Egzamin poprawkowy

 


1.    

Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej w szkole danego typu, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.


2.    

Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.


3.    

Egzamin poprawkowy składa się wg ustalonego trybu zgodnego z rozporządzeniem (Dział IV, Rozdział VIII).

4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego
z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§ 68

Warunki ukończenia szkoły

 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową:


a.    

jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z tych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem pkt. 21a),


b.    

jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu na koniec klasy szóstej.

2. Uczeń kończy z wyróżnieniem szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. Uczeń kończący szkołę otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

5.  Świadectwo (dyplom) ukończenia szkoły, wydaje szkoła, którą uczeń ukończył.

6.  Sprawdzian, o którym mowa w pkt. 10b) przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej.

7.  Sprawdzian trwa 60 minut.

8. Czas trwania sprawdzianu może być przedłużony, zgodnie z zaleceniami opinii wydanej przez PPP, nie więcej jednak niż o 30 minut.


9.    

Za organizację i przebieg sprawdzianu odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

10. Uczniowie (słuchacze) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy.

11. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

12. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian, nie wcześniej jednak niż po ukończeniu klasy drugiej szkoły podstawowej.

13. Opinię rodzice (prawni opiekunowie) dziecka przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian.

14. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do ich stanu zdrowia (na terenie szkoły
w zależności od potrzeb).

15. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

16. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę.

17. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.

18. Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

19.Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), złożoną w terminie nie później niż 60 dni od daty sprawdzianu, sprawdzona i oceniona praca ucznia (słuchacza) jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

20.Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzaniu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

21. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły. Zaświadczenie dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

 

ROZDZIAŁ  V

REGULAMIN USTALANIA OCENY Z ZACHOWANIA:

§ 69

Zasady oceniania zachowania ucznia:

1.  Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:


a.    

wywiązywanie się z obowiązków ucznia;


b.    

postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły;


c.    

dbałość o piękno mowy ojczystej;


d.    

dbałość o bezpieczeństwo  i zdrowie własne oraz innych osób;


e.    

godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;


f.     

okazywanie szacunku innym osobom;          


g.    

przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności (bez użycia siły).

2.    Ocena zachowania ucznia wyraża opinię o:


a.   

wypełnianiu obowiązków szkolnych (pilność, sumienność, wytrwałość w pokonywaniu trudności, punktualność, brak godzin nieusprawiedliwionych, rozwijanie zainteresowań),


b.   

kulturze osobistej i postawie wobec kolegów i innych osób (uczciwość, reagowanie
na zło, dbałość o kulturę słowa, nienaruszanie godności innych osób, dbałość o zdrowie, umiejętność przyznawania się do błędu i naprawianie uczynionego zła, rozumienie co dobre, a co złe),


c.   

udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska (umiejętność godzenia nauki z innymi zajęciami, udzielanie pomocy innym, inicjowanie zadań dla klasy i szkoły oraz środowiska).

3.   Ustalenie oceny zachowania jest czynnością jawną, tzn. odbywa się wobec całej klasy.

4.   Opinie nauczyciela będące podstawą do ustalenia oceny zachowania powinny powstawać w trakcie całego okresu poprzedzającego ustalenie oceny i powinny być udokumentowane w postaci zeszytu spostrzeżeń lub kartoteki (data i podpis nauczyciela).

5.   Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy biorąc pod uwagę: 

 1. samoocenę ucznia,
 2. opinię wyrażoną przez uczniów danej klasy,
 3. opinię nauczycieli uczących w danej klasie,
 4. własne obserwacje,
 5. opinię Rady Pedagogicznej.

6.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca ma wyłączne prawo do wnioskowania o zmianę wcześniej zatwierdzonej oceny zachowania ucznia, jeżeli od dnia posiedzenia klasyfikacyjnego do dnia kończącego rok szkolny zaistnieje przyczyna uprawniająca go do wnioskowania o obniżenie jej (rażące łamanie regulaminu szkolnego).

7.   Wniosek o obniżenie zatwierdzonej wcześniej oceny zachowania ucznia przyjmuje i zatwierdza rada pedagogiczna na posiedzeniu nadzwyczajnym.

8.  Wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o fakcie
i przyczynie zmiany oceny zachowania.

9.  Przy ustalaniu oceny z zachowania należy uwzględnić, czy uczeń reaguje na uwagi, wyciąga wnioski, przejawia chęć poprawy i próbuje zmienić swoje zachowanie w porównaniu z poprzednim okresem.

10.   Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotów nauczania.

11. Ocenę zachowania można poprawić podczas kolejnego semestru.

 

§ 70

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA

 

 Ocenę wzorową zachowania otrzymuje uczeń, który:

 1. W sposób wzorowy wywiązuje się z obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły oraz wypełnia polecenia nauczyciela.
 2. Wyraźnie wyróżnia się kulturą osobistą, zachowuje się nienagannie w szkole i poza nią,
 3. Nie ma godzin nieusprawiedliwionych i nie spóźnia się (dopuszcza się pojedyncze spóźnienia w przypadkach losowych).
 4. Jego wygląd i strój jest zgodny z normami określonymi w statucie szkoły,
 5. Przestrzega regulaminy obowiązujące w szkole (może mu się zdarzyć po 1 razie w semestrze zapomnieć mundurka, obuwia zmiennego, identyfikatora); może mieć 1 uwagę za drobne przewinienie, nie obejmujące zachowań wymienionych w punkcie na ocenę nieodpowiednią.
 6. Używa telefon komórkowy w szkole wyłącznie za pozwoleniem nauczyciela.
 7. Inni uczniowie mogą zawsze liczyć na jego pomoc, np. w nauce.
 8. Okazuje szacunek ojczyźnie oraz używa poprawnej polszczyzny – nie używa wulgaryzmów.
 9. Jest pracowity i sumienny, uczestniczy aktywnie w lekcjach, stara się osiągać sukcesy  w nauce.
 10. Jest ambitny, samodzielnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia.
 11. Uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę i inne placówki oraz godnie reprezentuje klasę i szkołę  na jej terenie i poza nią, np.: poprzez udział w konkursach, zawodach sportowych.
 12. Inicjuje, organizuje działania na rzecz swojej klasy oraz szkoły.

 

 (W przypadku trzech ostatnich punktów wychowawca bierze pod uwagę osobowość oraz możliwości ucznia).

 

 

§ 71

Ocenę bardzo dobrą  zachowania otrzymuje uczeń, który:


1.      

Wywiązuje się z obowiązków ucznia określonych w statucie, wypełnia polecenia nauczyciela.


2.      

Zachowuje się kulturalnie w stosunku do dorosłych i rówieśników.


3.      

Nie ma godzin nieusprawiedliwionych.


4.      

Nie spóźnia się na lekcje (poza wyjątkowymi przypadkami).


5.      

Jego wygląd i strój jest zgodny z normami określonymi w statucie szkoły.


6.      

Chętnie pomaga kolegom.


7.      

Okazuje szacunek ojczyźnie, używa poprawnej polszczyzny – nie używa wulgaryzmów.


8.      

Przestrzega regulaminy obowiązujące w szkole (może mu się zdarzyć po 2 - 3 razy w semestrze zapomnieć mundurka, obuwia zmiennego, identyfikatora); może mieć 2

- 3 uwagi za drobne przewinienia, nie obejmujące zachowań wymienionych w punkcie na ocenę nieodpowiednią.

         9.  Używa telefon komórkowy w szkole wyłącznie za pozwoleniem nauczyciela.


10.   

Jest pracowity i sumienny, uczestniczy aktywnie w lekcjach, stara się osiągać sukcesy  w nauce.


11.   

Uczestniczy w kołach zainteresowań.


12.   

Aktywnie uczestniczy w życiu klasy, włącza się w życie szkoły.

( W przypadku trzech ostatnich punktów wychowawca bierze pod uwagę osobowość oraz możliwości ucznia).

§ 72

Ocenę dobrą  zachowania,  która stanowi punkt wyjścia do innych ocen z zachowania otrzymuje uczeń, który:


1.    

Wywiązuje się z obowiązków ucznia określonych w statucie, nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji, zwykle wypełnia polecenia nauczycieli i pracowników szkoły.


2.    

Zachowuje się kulturalnie wobec nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów.


3.    

Jego wygląd i strój jest zgodny z normami określonymi w statucie szkoły.


4.    

Ma sporadyczne godziny nieusprawiedliwione – nie więcej niż 5 godzin.


5.    

Liczba jego spóźnień nie przekracza 5 w semestrze.


6.    

Jest uczciwy, prawdomówny.


7.    

Okazuje szacunek ojczyźnie, używa poprawnej polszczyzny – nie używa wulgaryzmów.


8.    

Przestrzega regulaminy obowiązujące w szkole (może mu się zdarzyć po 5 razy w semestrze zapomnieć mundurka, obuwia zmiennego, identyfikatora); może mieć do 5 uwag za drobne przewinienia, nie obejmujące zachowań wymienionych w punkcie na ocenę nieodpowiednią, ale uwagi nie mogą się powtarzać.


9.    

Używa telefon komórkowy w szkole wyłącznie za pozwoleniem nauczyciela.


10.

Jest pracowity i sumienny,  stara się osiągać dobre wyniki w nauce.


11.

Uczestniczy w działalności na rzecz klasy.

 

(W przypadku dwóch ostatnich punktów wychowawca bierze pod uwagę osobowość oraz możliwości ucznia).

 

§ 73

Ocenę poprawną  zachowania otrzymuje uczeń, który:


1.         

Nie zawsze wywiązuje się  z obowiązków zapisanych  w statucie,  ale jego zachowanie nie jest  rażące i naganne, a zastosowane środki zaradcze przynoszą oczekiwaną, trwałą poprawę zachowania.


2.         

Swoim zachowaniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia własnego i innych.


3.         

Jego kultura osobista, wygląd i ubiór nie budzi większych zastrzeżeń.


4.         

Na ogół zachowuje się poprawnie wobec kolegów i dorosłych.


5.         

W niewielkim stopniu bierze udział w życiu klasy i szkoły.


6.         

Przestrzega regulaminy ( może mu się zdarzyć nie mieć mundurka, obuwia zmiennego lub identyfikatora (po 8 razy w semestrze).


7.         

Liczba jego godzin nieusprawiedliwionych nie przekroczyła 10.


8.         

Liczba jego spóźnień nie przekroczyła 15.


9.         

Zdarza mu się niewłaściwe zachowanie podczas lekcji i przerw, ale reaguje na uwagi nauczycieli i wykazuje poprawę zachowania; może mieć do 8 uwag za drobne przewinienia, nie obejmujące zachowań wymienionych w punkcie na ocenę nieodpowiednią, ale uwagi nie mogą się powtarzać.


10.     

Zdarza mu się używać w szkole telefon komórkowy bez pozwolenia nauczyciela.

 

§ 74

Ocenę nieodpowiednią  zachowania otrzymuje uczeń, który przejawia jedno z poniższych zachowań:


1.         

Często łamie zasady właściwego zachowania się w szkole określone w statucie.


2.         

Nie wywiązuje się ze swoich obowiązków: często nie odrabia zadań domowych (ponad dopuszczalną statutem normę), nie nosi zeszytu, ćwiczeń itp., nie przygotowuje się do lekcji.


3.         

Przeszkadza w prowadzeniu zajęć, ma liczne, powtarzające się uwagi (ponad 8).


4.         

Lekceważy polecenia nauczycieli i pracowników szkoły.


5.         

Jego stosunek wobec dorosłych i rówieśników budzi niejednokrotnie duże zastrzeżenia,  arogancko lub obraźliwie odnosi się do innych osób.


6.         

Używa wulgarnego słownictwa.


7.         

Jest niekoleżeński, stwarza sytuacje konfliktowe w szkole i poza nią.


8.         

Prowokuje bójki.


9.         

Odmawia udziału w życiu klasy i szkoły.


10.     

Nie nosi mundurka, obuwia zmiennego, identyfikatora.


11.     

Ma od 10 do 30 godzin nieusprawiedliwionych.


12.     

Liczba jego spóźnień  przekroczyła 15.


13.     

Nie dba o własne zdrowie – np. Pali papierosy, pije alkohol.


14.     

Swoim strojem i wyglądem rażąco odbiega od ogólnie przyjętych norm.


15.     

Niewłaściwie zachowuje się na uroczystościach organizowanych w szkole (np. akademie  z okazji świąt państwowych).


16.     

Niszczy mienie szkolne lub mienie kolegów (rysowanie, pisanie itp. Po ławkach jest również niszczeniem mienia szkolnego. Jeśli uczeń naprawi szkody, to można odstąpić od wystawienia oceny nieodpowiedniej, ale nie może mieć w tym semestrze oceny wyższej niż poprawna).


17.     

Łamie zakaz używania na terenie szkoły urządzeń elektronicznych (np. telefonów komórkowych, dyktafonów itp.).


18.     

Niewłaściwie użytkuje szafkę szkolną np. Trzyma w niej odzież i obuwie, które należy oddawać do szatni.


19.     

Przynosi na teren szkoły przedmioty niebezpieczne np. Petardy, noże itp.


20.     

Posiada i rozpowszechnia treści niewłaściwe pod względem moralnym, np. pornograficzne.

                                                                        

 

§ 75

Ocenę naganną  zachowania otrzymuje uczeń, który przejawia jedno z poniższych zachowań:


1.      

Rażąco narusza obowiązki ucznia wskazane w statucie szkoły oraz ogólnie przyjęte normy postępowania.


2.      

Przejawia rażąco nieodpowiednie i aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły, a także kolegów i koleżanek (znieważa i obraża).


3.      

Ma więcej niż 30 godzin nieusprawiedliwionych.


4.      

Nagminnie spóźnia się na lekcje dezorganizując pracę klasy.


5.      

Nagminnie nie wykonuje poleceń nauczyciela.


6.      

Znęca się fizycznie i psychicznie nad kolegami.


7.      

Skandalicznie zachowuje się na imprezach i uroczystościach organizowanych przez szkołę, przejawia rażąco naganny stosunek wobec symboli religijnych i narodowych.


8.      

Świadomie niszczy mienie szkoły lub mienie kolegów.


9.      

Posiada lub pali papierosy, posiada lub spożywa alkohol, używa narkotyki lub inne środki odurzające, oraz nakłania do tego innych uczniów.


10.   

Wchodzi w konflikt z prawem  - dopuszcza się poważnych oszustw, bierze udział w kradzieżach, dopuszcza się wymuszeń, wyłudzeń, szantażu, zastraszania, kradzieży, pobić, fałszowania dokumentów.


11.   

Nagminnie używa wulgarnego słownictwa.


12.   

Łamie zakaz używania na terenie szkoły urządzeń elektronicznych (np. telefonów komórkowych, dyktafonów itp.) W celu robienia niewłaściwych zdjęć i nagrywania filmików.


13.   

Stosuje cyberprzemoc.

 

Uwaga końcowa: W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca może zwrócić się do Komisji Regulaminowo - wychowawczej w celu wystawienia oceny zachowania .

 

ROZDZIAŁ  VI

TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO:

§ 76

1.    Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

 

2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma formę zadania praktycznego.

 

3.  Termin egzaminu klasyfikacyjnego jest uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

4.  Uczniowie uprawnieni do zdawania egzaminu klasyfikacyjnego składają go w terminie do 6 tygodni lecz nie wcześniej niż 2 tygodnie po posiedzeniu rady pedagogicznej.

 

5. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w pkt.22, 23, i 24a) WSO przeprowadza nauczyciel danego obowiązkowego zajęcia edukacyjnego w obecności nauczyciela takiego samego lub pokrewnego obowiązkowego zajęcia edukacyjnego.

 

6. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w pkt.24b) WSO, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który wyraził zgodę na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:


a.    

dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;


b.    

nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania odpowiedniej klasy.

 

7. W czasie trwania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) dziecka.

 

8.   Przewodniczący komisji, w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, ustala tryb przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, w szczególności liczbę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 

9.   Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:


a.    

imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin klasyfikacyjny, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w pkt. 24b), również skład komisji;


b.    

termin egzaminu klasyfikacyjnego;


c.    

zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;                       


d.    

wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz ocenę z tego egzaminu.

 

10 .Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu klasyfikacyjnego oraz ocenę z tego egzaminu.

 

 

ROZDZIAŁ  VII

TRYB ODWOŁANIA OD OCENY NIEDOSTATECZNEJ USTALONEJ W WYNIKU EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

 

§ 77

1. Odwołanie od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego może wnieść rodzic lub opiekun prawny ucznia.

 

2. Odwołanie należy złożyć do dyrektora szkoły w formie pisemnej w terminie do 7 dni od dnia egzaminu klasyfikacyjnego.

 

3. Odwołanie winno zawierać uzasadnienie.

 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od daty jego wpłynięcia.

 

5. Decyzja dyrektora szkoły jest przekazywana rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka w formie pisemnej.

 

6. W przypadku uznania zasadności odwołania dyrektor szkoły ustala termin i zasady powtórnego egzaminu klasyfikacyjnego.

 

 

 

ROZDZIAŁ  VIII

 

TRYB SKŁADANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH  

 

§ 78


4.    

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 


5.    

O terminie egzaminu powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) w formie listownej.

 


6.    

Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze
  - jako przewodniczący komisji;

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

c)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

 

4. Nauczyciel, o którym mowa w pkt.4b) może być zwolniony z udziału w pracy komisji
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

 

 

 

ROZDZIAŁ  IX                                                                             

 

Tryb wnoszenia odwołania od ustalonej oceny klasyfikacyjnej rocznej (semestralnej) z zajęć edukacyjnych lub oceny zachowania

 

 

§ 79

1. Odwołanie od ustalonej oceny z zajęć edukacyjnych lub zachowania składa  rodzic lub opiekun prawny ucznia.

 

2. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej do dyrektora szkoły w terminie do 3 dni od posiedzenia Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej.

 

3. Dyrektor szkoły dokonuje rozpatrzenia odwołania w terminie do 3 dni od daty jego wpłynięcia.

 

4. Decyzja w sprawie odwołania wraz z uzasadnieniem przekazywana jest rodzicom lub opiekunom pranym ucznia w formie pisemnej.

 

5. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły, po wstrzymaniu wykonania uchwały rady pedagogicznej powołuje komisję, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające, a w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych także pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danego zajęcia edukacyjnego lub roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

6. W skład komisji wchodzą:

 

a) w przypadku ustalenia rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęcia edukacyjnego:

- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze -  jako przewodniczący komisji,

 -  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne                                                                                  

  - dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

 

b ) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

- dyrektor albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

- wychowawca klasy,

- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

- pedagog szkolny,

- przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

- przedstawiciel rady rodziców.

 

7. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęcia edukacyjnego oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od oceny ustalonej przez odpowiednio nauczyciela lub wychowawcę.

 

8. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

9. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.

 

D Z I A Ł   V

U C Z N I O W I E

 

ROZDZIAŁ  I

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW:

 

§ 80


1.    

Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.


2.    

Do szkoły podstawowej przyjmuje się :

      a.  z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły, obwód Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 obejmuje
           ulice:


-        

9 Maja


-        

Głowackiego


-        

Kasprzaka


-        

Kołłątaja


-        

Kościuszki


-        

Kupiecka


-        

Młynarska


-        

Muzealna


-        

Osiedle Kopernika


-        

Osiedle Paderewskiego


-        

Osiedle Spółdzielcze


-        

Parkowa


-        

Plac Wyzwolenia


-        

Św. Barbary


-        

Traugutta


-        

Waryńskiego


-        

Wesoła


-        

Wojska Polskiego numery nieparzyste: 1-17 i parzyste: 2-26


-        

Wróblewskiego

 1. na prośbę rodziców (opiekunów prawnych) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły jeżeli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca – za zgodą organu prowadzącego.

3. Do szkoły podstawowej uczęszczaj ą uczniowie od 7, ale nie wcześniej niż od 6 roku życia, do 15 nie później niż do 17 roku życia.

4. Przyjmowanie uczniów do szkoły:


a. 

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym ukończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego oraz dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę  na  wcześniejsze przyjęcie do szkoły i mają co najmniej 6 lat,


b. 

Dziecko zapisywane jest do pierwszej klasy z rocznym wyprzedzeniem,


c.  

Do klasy programowo wyższej przyjmuje się uczniów na podstawie:


-       

świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub niepublicznej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,


-       

pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania klasyfikowania i promowania uczniów w przypadku:


§ 

przyjmowania do szkoły ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą


§ 

ubiegania się o przyjęcie do klasy bezpośrednio wyższej niż to klasy bezpośrednio wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa


§ 

Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołą za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

5. Dyrektor szkoły może w odmówić przyjęcia ucznia spoza obwodu szkoły w następujących przypadkach:


-  

  gdy nie ma miejsc w odpowiedniej klasie (oddziale),


-  

  gdy uczeń ma zostać karnie przeniesiony ze szkoły znajdującej się w innym obwodzie,


-  

brak zgody organu prowadzącego.

 

ROZDZIAŁ  II     

                                                                                          

PRAWA   I   OBOWIĄZKI    UCZNIA  

 

§ 81

 

1.  Postanowienia ogólne :

 

 1. Podstawowym prawem i obowiązkiem w szkole jest nauka i uczestniczenie w zajęciach ,
 2. karta praw i obowiązków uczniów dotyczy wszystkich uczniów szkoły ,
 3. wszystkie problemy uczniów będą rozwiązywane na podstawie statutu szkoły i karty praw
  i obowiązków ucznia .

 

2. Prawa ucznia

 

Uczeń ma prawo do :


-

zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymogami;


-

jawnej, sprawiedliwej, obiektywnej i umotywowanej oceny postępów w nauce przeprowadzonej na bieżąco; oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje wyłącznie za wiadomości i umiejętności; zachowanie się
w szkole i poza nią ocenia się odrębnie;


-

organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami szkoły, w porozumieniu z dyrektorem;


-

informacji z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości
( oprócz w-f ), w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy, przełożone przez uczniów sprawdziany nie podlegają temu punktowi,


-

trzykrotnego nie przygotowania się do lekcji z każdego przedmiotu w semestrze bez wyjaśnienia; uczeń wcześniej zgłasza to nauczycielowi ( nie dotyczy to sprawdzianów);


-

otrzymania zwrotu ocenionych prac pisemnych w terminie nie dłuższym niż trzy tygodnie ( sprawdziany )
 i dwa tygodnie ( kartkówki ) ; prace oddaje się uczniom;


-

właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;


-

opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;


-

życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym;


-

swobodnego wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących szkoły, a także światopoglądowych , religijnych jeśli nie narusza tym dobra innych osób;


-

rozwijania zainteresowań , zdolności i talentów;


-

przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły;


-

przedstawiania wychowawcy klasy , dyrektorowi szkoły ,pedagogowi szkolnemu i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień;


-

poszanowania godności własnej w sprawach osobistych , rodzinnych i koleżeńskich;


-

uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych ; udokumentowana pozaszkolna działalność społeczna jest oceniana na równi z działalnością społeczną w szkole;


-

reprezentowania szkoły w konkursach , przeglądach , zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;


-

odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych;


-

opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami;


-

systematycznej i jawnej informacji o poziomie swoich osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;


-

przynależności do organizacji młodzieżowych działalności na terenie szkoły;


-

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa;


-

kandydowania do struktur władz uczniowskich działających w szkole;


-

pomocy w przypadku trudności w nauce ze strony nauczycieli i kolegów;


-

zgłaszania konfliktów i sporów do wychowawcy lub rzecznika praw ucznia;


-

korzystania z poradnictwa pedagoga szkolnego;


-

korzystania z pomieszczeń szkolnych , sprzętu środków dydaktycznych, księgozbiorów i biblioteki;


-

zwolnień z zajęć szkolnych zgodnie z zasadami zwolnień i usprawiedliwień nieobecności;


-

powiadamia z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania;


-

odwołania się od kary na zasadach określonych w regulaminie szkoły;


-

informacji o wymaganiach edukacyjnych z każdego przedmiotu, metodach sprawdzania osiągnięć
i zasadach oceniania zachowania;


-

odwołania się od oceny na zasadach określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania;


-

egzaminu sprawdzającego , poprawkowego i klasyfikacyjnego na zasadach określonych
w wewnątrzszkolnym systemie oceniania


-

uzasadnienia oceny;


-

wglądu do sprawdzonych i ocenionych , kontrolnych prac pisemnych;


-

obniżenia wymagań edukacyjnych na podstawie pisemnej opinii psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej;


-

informacji o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w terminach i na zasadach określonych
w wewnątrzszkolnym systemie oceniania;


-

poprawy ocen bieżących na zasadach określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania;


-

nagród za wzorową postawę , bardzo dobre wyniki w nauce i aktywne uczestnictwo w życiu szkoły oraz kar za nieprzestrzeganie postanowień karty i statutu szkoły;


-

otrzymania legitymacji szkolnej wg zasad określonych odrębnymi przepisami;


-

poszanowania tajemnicy swego życia prywatnego i jego rodziny;


-

zgłaszania wniosków i postulatów w sprawach organizacji pracy i życia szkolnego do wychowawcy klasy, opiekunów organizacji działających w szkole, władz Samorządu Uczniowskiego , dyrektora szkoły i Rady Szkoły;


-

jeśli prawa nie będą przestrzegane , uczeń lub rodzic może złożyć odwołanie na ogólnie przyjętych zasadach.

 

W przypadku naruszenia praw ucznia rodzic lub opiekun prawny ma prawo złożyć zażalenie wg ustalonego trybu (Dział V, Rozdział III).

 

3. Obowiązki ucznia

 

Uczeń ma obowiązek :


-

przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły , a w szczególności w Karcie Praw i Obowiązków Ucznia;


-

przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów , koleżanek, nauczycieli ,pracowników szkoły i rodziców;


-

odpowiadania  za swoje zdrowie , życie , higienę oraz rozwój fizyczny i intelektualny;


-

dbania o wspólne dobro , ład i porządek w szkole jej otoczeniu i środowisku życia;


-

troszczenia się o honor i dobre imię szkoły , poszanowania i wzbogacania jej tradycji, współtworzenia jej autorytetu;


-

noszenia stroju szkolnego tj. swetrów, kamizelek pulowerów, fartuszków (w kolorze granatowym + różne odcienie lub czarnym + różne odcienie) i fryzury stosownej dla ucznia szkoły podstawowej (zakaz farbowania włosów, makijażu);


-

noszenia stroju szkolnego zakrywającego ramiona oraz cały tułów;


-

przestrzegania zakazu noszenia biżuterii wkłuwanej w ciało;


-

bezwarunkowego przestrzegania zakazu używania telefonów komórkowych zarówno w czasie lekcji jak
i przerw (w wyjątkowych przypadkach telefon może być użyty za zgodą nauczyciela). Zakaz ten obowiązuje do czasu zakończenia zajęć;


-

noszenia identyfikatorów i obuwia zmiennego (tj. tenisówki, papcie, trampki, półtrampki);


-

dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów; uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających, nie może przynosić ostrych i niebezpiecznych narzędzi, zapałek i środków pirotechnicznych, samowolnie i bez usprawiedliwienia opuszczać teren szkoły w czasie lekcji i na przerwach (Dział V, Rozdział V) ;


-

odnoszenia kurtek i obuwia do szkolnej szatni;


-

noszenia stroju galowego na uroczyste apele;


-

poszanowania hymnu, godła , barw narodowych oraz symboli i znaków religijnych,


-

regularnego i punktualnego uczęszczania na zajęcia lekcyjne oraz inne wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne;


-

pomagania kolegom i koleżankom oraz młodszym dzieciom w nauce, pracy i drodze do szkoły;


-

sumiennego pełnienia dyżurów w klasie, w szkole wg ustalonej kolejności;


-

godnego i kulturalnego zachowania się w szkole, poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej i kulturę słowa, nie używania słów uważanych powszechnie za wulgarne i obelżywe;


-

naprawiania wyrządzonej szkody;


-

przestrzegania tolerancji wobec kolegów innych wyznań i narodowości;


-

podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły , rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkolnego i klasowego;


-

przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności;


-

dbania o rzeczy osobiste, mienie szkolne i estetyczny wygląd szkoły;


-

informowania rodziców o zebraniach, spotkaniach lub wezwaniach do szkoły,


-

poszanowania mienia szkolnego (koszty szkód wyrządzonych przez ucznia pokrywane będą przez rodziców).

 

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, rekwizyty, biżuterię – pozostawione bez opieki ucznia.

 

4  Nagrody  i  kary.

 

  Uczeń może otrzymać nagrodę za:


-

rzetelną naukę  i pracę społeczną,


-

wzorową postawę,


-

wybitne osiągnięcia,


-

dzielność  i  odwagę.

 

   Rodzaje  nagród :


-  

pochwała wychowawcy  klasy,


-  

pochwała  dyrektora  szkoły na apelu szkolnym,


-  

list pochwalny lub   dyplom dla rodziców,


-  

świadectwo  szkolne z wyróżnieniem,


-  

nagrody rzeczowe na zakończenie roku  szkolnego.

 

Szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia przyznawane przez jednostki administracji oświatowej oraz instytucje i organizacje według odrębnych zasad.

 

 

5. Za nieprzestrzeganie  Kodeksu  Ucznia  i  Statutu  Szkoły  uczeń  może otrzymać karę:

 

a) decyzją wychowawcy:


-  

upomnienie ustne wychowawcy klasy,


-  

nagana wychowawcy klasy z powiadomieniem rodziców,


-  

upomnienie  lub nagana dyrektora szkoły na apelu szkolnym + pisemne przekazanie informacji rodzicom (prawnym opiekunom) o zachowaniu się ucznia,

 

b) decyzją Komisji Wychowawczo-Regulaminowej:


-         

zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych lub reprezentowania szkoły
+ pisemne przekazanie informacji rodzicom (prawnym opiekunom) o zachowaniu się ucznia,


-         

przeniesienie ucznia do klasy równoległej + pisemne przekazanie informacji rodzicom (prawnym opiekunom) o uczniu,


-         

przeniesienie ucznia do innej szkoły za zgodą Lubuskiego Kuratora Oświaty + pisemne przekazanie informacji rodzicom (prawnym opiekunom), (Dział V, Rozdział VI)

 

 6. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próbny (nie dłuższy niż trzy miesiące), jeśli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego lub szkolnego, związku młodzieżowego lub innej organizacji społecznej.

      Uczeń ma prawo do odwołania się od kary zgodnie z ustalonym trybem (Dział V, Rozdział IV).

 

7. Uwagi końcowe:


a.    

Jeżeli uczeń wykazuje skruchę i chęć poprawy (za drobne przewinienia) może zrehabilitować się wykonując prace społecznie-użyteczne na rzecz szkoły i środowiska.

 


b.    

W przypadku otrzymania uwagi negatywnej uczeń ma prawo do jej poprawienia w sposób ustalony
z nauczycielem, wychowawcą (forma poprawy powinna uwzględniać pracę własną ucznia).

 


c.    

Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próbny ( nie dłuższy niż trzy miesiące), jeśli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego lub szkolnego, związku młodzieżowego lub innej organizacji społecznej.

 


d.    

Uczeń ma prawo do odwołania się od kary składając wniosek do Komisji Wychowawczo-Regulaminowej.

 

 

 

ROZDZIAŁ  III                                                                                               

                                                                              

TRYB SKŁADANIA ZAŻALENIA W SPRAWIE NARUSZENIA PRAW UCZNIA

 

 

§ 82

Jeżeli rodzic lub opiekun prawny ucznia uzna, że w szkole zostały naruszone prawa ucznia ma możliwość złożenia zażalenia wg następującego trybu:

 

1. Powiadamia o tym fakcie wychowawcę klasy lub rzecznika praw ucznia.

2. Wychowawca ma obowiązek przekazać informację rzecznikowi praw ucznia.

3. Rzecznik praw ucznia zaznajamia się z okolicznościami zdarzenia a następnie ustala zasadność zażalenia.

  4. W przypadku stwierdzenia zasadności zażalenia podejmuje działania zmierzające do poprawy sytuacji
i zadośćuczynienia pokrzywdzonemu uczniowi.

5. O podjętych działaniach i rezultatach rzecznik praw ucznia powiadamia wychowawcę klasy.

6. Wychowawca przekazuje informację rodzicowi lub opiekunowi prawnemu.

 

ROZDZIAŁ  IV

TRYB ODWOŁANIA OD KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRAW
I OBOWIĄZKÓW UCZNIA  ORAZ STATUTU SZKOŁY

 

§ 83

1. Odwołanie od nałożonej kary składa rodzic lub opiekun prawny ucznia.

2. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o karze do dyrektora szkoły.

3. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie i podejmuje decyzję w ciągu 7 dni od daty złożenia odwołania.

4. Decyzja dyrektora przekazana jest rodzicom lub opiekunom prawnym w formie pisemnej.

 

 

ROZDZIAŁ  V

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA, ŻE UCZEŃ NASZEJ SZKOŁY PALI PAPIEROSY, PIJE ALKOHOL LUB ZAŻYWA NARKOTYKI 

 

 

§ 84

Na terenie  szkoły :

 


1.      

Zaprowadzenie ucznia do pedagoga szkolnego i pozostawienie go pod jego opieką;


2.      

W razie nieobecności pedagoga nadzór nad uczniem przejmuje zastępca dyrektora szkoły;


3.      

Powiadomienie i wezwanie wychowawcy klasy;


4.      

Powiadomienie przedstawiciela dyrekcji szkoły o zaistniałym fakcie;


5.      

Powiadomienie rodziców ucznia  i wezwanie ich do szkoły;


6.      

Wezwanie straży miejskiej, policji oraz ustalenie w jaki sposób uczeń wszedł w posiadanie używek;


7.      

W razie potrzeby wezwanie pogotowia ratunkowego;


8.      

Złożenie wniosku do Komisji Wychowawczo – Regulaminowej w celu ustalenia dalszych działań.

 

W czasie zorganizowanego wyjazdu :

 


1.      

Telefoniczne powiadomienie rodziców ucznia o zaistniałym fakcie oraz procedurze dalszego postępowania;


2.      

Telefoniczne powiadomienie przedstawiciela dyrekcji szkoły;


3.      

Wezwanie straży miejskiej, policji i ustalenie w jaki sposób uczeń wszedł w posiadanie używek;


4.      

W razie potrzeby wezwanie pogotowia ratunkowego;


5.      

Po powrocie skierowanie sprawy do Komisji Wychowawczo – Regulaminowej.

 

Z powyższymi procedurami należy zapoznać uczniów i ich rodziców oraz wszystkich nauczycieli
i opiekunów wycieczek.

 

 

 

ROZDZIAŁ  VI

 

ZASADY  DZIAŁANIA  KOMISJI  WYCHOWAWCZO – REGULAMINOWEJ 

 

 

§ 85

 


1.    

Komisja  Wychowawczo – Regulaminowa jest  organem  opiniującym
i doradczym.

 


2.    

Przewodniczący  Komisji  wyznaczany  jest  przez  dyrektora  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  nr 6 
w  Nowej Soli.

 


3.    

W  skład  Komisji  Wychowawczo – Regulaminowej  wchodzą:


-       

pedagog  szkolny,


-       

dyrektor  szkoły,


-       

wicedyrektor  szkoły,


-       

pięciu  członków -  nauczycieli (w  zależności  od  potrzeb)

 

4.  W  pracach  Komisji  mogą  brać  udział nauczyciele, rodzice, przedstawiciele                 

    Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej, funkcjonariusze  Powiatowej Komendy Policji  oraz   rzecznik  praw  ucznia. Na  posiedzenia w/w  osoby  zapraszane  są  w zależności od  potrzeb  wynikających 
z  omawianej  tematyki.

 


5.      

Zadania  Komisji  Wychowawczo – Regulaminowej:


-       

dokonywanie  analizy sytuacji  wychowawczej w  szkole,


-       

analiza  warunków  życiowych  uczniów  sprawiających  trudności dydaktyczno – wychowawcze,


-       

wypracowanie  wniosków  do  pracy z  uczniami  wymagającymi  szczególnej  


-  

   opieki  i  pomocy  wychowawczej,


-  

podejmowanie  interwencji  w  sprawach  niezrealizowania  przez  rodzinę  ucznia swoich  funkcji,


-  

nadzorowanie  przestrzegania  wewnątrzszkolnego  regulaminu,


-  

udzielanie  kar  i  nagród  wynikających  z  regulaminu  szkolnego,


-  

rozpatrywanie  spraw  interwencyjnych.

 


6.      

Komisja  zbiera  się  raz  w  miesiącu  lub  częściej, w  miarę  potrzeb.

 


7.      

Wnioski  do  rozpatrzenia  przez  Szkolną  Komisję   Wychowawczo – Regulaminową  mogą  zgłaszać  wszyscy  pracownicy  szkoły, rodzice  oraz  uczniowie.

 

 

ROZDZIAŁ  VII

TRYB PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

 

§ 86

1. Zasady ogólne:

a.  Skargi i wnioski wpływające do Szkoły  przyjmuje:


-  

Dyrektor Szkoły,


-  

Wicedyrektor Szkoły,


-  

Sekretarka Szkoły.

b.  Skargi i wnioski wpływające do Szkoły w sprawach dotyczących Szkoły  rozpatruje i załatwia


-  

Dyrektor Szkoły,


-  

Wicedyrektor Szkoły - w czasie nieobecności Dyrektora Szkoły.

c.  Skargi i wnioski wpływające do Szkoły w sprawach dotyczących Dyrektora Szkoły rozpatruje i załatwia:


-       

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny


-       

lub organ prowadzący szkołę

 d. Skargi lub wnioski mogą być wnoszone:


-       

pisemnie,


-       

za pomocą telefaksu,


-       

za pomocą poczty elektronicznej,


-       

ustnie do protokołu,


-       

telefonicznie.

2. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków:


a.    

Przyjmujący skargę lub wniosek, potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący
(na kopii pisma).

b. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego
do złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem,
że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

c. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy spraw podlegających rozpatrzeniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący, dyrektor przekazuje niezwłocznie skargę lub wniosek właściwemu organowi, nie później jednak niż w terminie 7 dni, przesyłając odpis skargi lub wniosku i zawiadamiając
o tym fakcie wnoszącego skargę lub wniosek.

   d. Odpowiedzi na skargi lub wnioski powinny być udzielane w formie pisemnej i  zawierać ustosunkowanie się do wszystkich zarzutów, zawierać wyczerpującą informację o wynikach sprawy, dokonanych rozstrzygnięciach oraz informować o podjętych środkach zaradczych.

     e. Skargi lub wnioski wysłane za pomocą poczty elektronicznej na adres:  psp6@poczta.onet.pl    muszą zawierać:


-       

imię i  nazwisko (nazwę)


-       

oraz adres wnoszącego (E-mail).

 

f. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę i przyjmujący zgłoszenie.

 

g. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku telefonicznie, przyjmujący zgłoszenie musi:


-       

sporządzić notatkę z rozmowy telefonicznej,


-       

poinformować wnoszącego o konieczności wniesienia skargi lub wniosku w formie pisemnej
w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpatrzenia.

h. protokole i notatce zamieszcza się:


-       

datę przyjęcia skargi lub wniosku,


-       

 imię i nazwisko wnoszącego,

-   zwięzły opis treści sprawy,

 

3.Rejestr skarg i wniosków prowadzi sekretarka szkoły.

 

4. Skargę lub wniosek ewidencjonuje się w rejestrze, o ile zawierają imię i  nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego.

 

5.Dyrektor Szkoły odpowiada za:


-       

Przyjmowanie skarg i wniosków


-       

Udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski,


-       

Przekazanie skarg i wniosków do organu nadzorującego lub prowadzącego szkołę.

 

6. Wicedyrektor Szkoły odpowiada za:


-       

Przyjmowanie skarg i wniosków


-       

Udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski (w czasie nieobecności Dyrektora Szkoły),


-       

Przekazanie skarg i wniosków do organu nadzorującego lub prowadzącego szkołę (w czasie nieobecności Dyrektora Szkoły).

7. Sekretarka Szkoły odpowiada za:


-       

Przyjmowanie skarg  i wniosków,


-       

Statystykę – Zestawienia przyjęć skarg i wniosków.

 

 

 

DZIAŁ  VI

 

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE:

           

 

§ 87

 

 1. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalania.
 2. Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień określa ustawa.

 

§ 88

Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

 

§ 89

  l. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem Szkoły zastosowanie mają przepisy

    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. System oświaty   Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572. System oświaty (Tekst jednolity) .

     oraz wydanego na jej podstawie Rozporządzenia z dnia 21 maja 2001 r. Ramowe statuty publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624. Ramowe statuty publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

 

 Statut  Szkoły przyjęty  został  do  realizacji  Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr:  32/2012 w dniu: 13 września 2012 r. stosunkiem  głosów:

                Za: 30 osób

                Przeciw: 0

                Wstrzymało się: 0     

                Obecnych na Radzie Pedagogicznej: 30  osób.   

                      

Wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Zatwierdzono przez Radę Rodziców:

 


                                                                                            Data ostatniej zmiany: 2012.09.13