10

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Celem procedury: "Rozpatrywanie skarg i wniosków" jest zapewnienie ujednoliconych zasad postępowania przy trybie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków pracowników szkoły oraz klientów zewnętrznych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Nowej Soli.

 

ZATWIERDZIŁ

Dyrektor PSP6

 

dr Artur W. Mielczarek

 

01.10.2007

 

 
SPIS TREŚCI:

1. CEL PROCEDURY. 3

2. ZAKRES STOSOWANIA. 3

2.1. Zakres podmiotowy. 3

2.2. Zakres przedmiotowy. 3

3. TERMINOLOGIA. 3

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ. 4

4.1. Dyrektor Szkoły odpowiada za: 4

4.2. Wicedyrektor szkoły odpowiada za: 4

4.3. Sekretarka szkoły odpowiada za: 4

5. OPIS POSTĘPOWANIA. 4

5.1. Zasady ogólne. 4

5.2. Przyjmowanie skarg i wniosków.. 5

5.3. Rozpatrywanie skarg i wniosków przez Dyrektora Szkoły. Udzielanie odpowiedzi 6

5.4. Rozpatrywanie skarg i wniosków przez Zespół powołany przez Dyrektora Szkoły. 6

5.5. Podejmowanie czynności wyjaśniających, naprawczych. 6

6. INFORMACJE DODATKOWE. 7

7. ZAŁĄCZNIKI 7

 1. CEL PROCEDURY

Celem procedury jest zapewnienie ujednoliconych zasad postępowania przy trybie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków pracowników szkoły oraz klientów zewnętrznych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Nowej Soli.

2. ZAKRES STOSOWANIA

2.1. Zakres podmiotowy

Procedura obejmuje wszystkich pracowników szkoły oraz klientów zewnętrznych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowej Soli.

 

2.2. Zakres przedmiotowy

Niniejsza obejmuje działania w zakresie:

·         przyjmowania skarg i wniosków,

·         rozpatrywania skarg i wniosków,

·         udzielania odpowiedzi,

·         podejmowania czynności naprawczych

·         statystyki

 

3. TERMINOLOGIA

·         PSP 6 – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Nowej Soli.

·         Dyrektor Szkoły  – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowej Soli.

·          Pracownik szkoły – pracownik Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowej Soli.

·          Organ sprawujący nadzór pedagogiczny – Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

·         Organ prowadzący szkołę- Prezydent Gminy Miejskiej - Nowa Sól w Nowej Soli.

·         Rodzic, prawny opiekun ucznia uczęszczającego do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowej Soli.

·         Dokument – informacja i jej nośnik.

·         Formularz – wzór druku

·         Procedura – dokument opisujący tok i sposób postępowania ze wskazaniami odpowiedzialności stosowany dla zapewnienia skutecznego realizowania ustalonych celów.

·         Klient zewnętrzny – rodzice, prawni opiekunowie uczniów.

·         Skarga – (~ na złą obsługę) zażalenie (na kogoś, na coś), obwinienie (kogoś, czegoś), zarzucenie (komuś czegoś).

·         Wniosek – (~ o pomoc) podanie, prośba, petycja, żądanie.

4.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ

4.1. Dyrektor Szkoły odpowiada za:

·         Przyjmowanie skarg i wniosków,

·         Udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski,

·         Przekazanie skarg i wniosków do organu nadzorującego lub prowadzącego szkołę.

 

4.2. Wicedyrektor szkoły odpowiada za:

·           Przyjmowanie skarg i wniosków,

·           Udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski (w czasie nieobecności Dyrektora Szkoły),

·           Przekazanie skarg i wniosków do organu nadzorującego lub prowadzącego szkołę
       (w czasie nieobecności Dyrektora Szkoły).

 

4.3. Sekretarka szkoły odpowiada za:

·          przyjmowanie skarg  i wniosków,

·          Statystykę – Zestawienia przyjęć skarg i wniosków  

5. OPIS POSTĘPOWANIA

5.1. Zasady ogólne

·          Skargi i wnioski wpływające do Szkoły  przyjmuje:

-    Dyrektor Szkoły,

-    Wicedyrektor Szkoły,

-    Sekretarka Szkoły.

·          Skargi i wnioski wpływające do Szkoły w sprawach dotyczących Szkoły  rozpatruje
      i załatwia:

-    Dyrektor Szkoły,

-    Wicedyrektor Szkoły - w czasie nieobecności Dyrektora Szkoły.

·          Skargi i wnioski wpływające do Szkoły w sprawach dotyczących Dyrektora Szkoły rozpatruje i załatwia:

-    organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

-    lub organ prowadzący szkołę

·          Skargi lub wnioski mogą być wnoszone:

-    pisemnie,

-    za pomocą telefaksu,

-    za pomocą poczty elektronicznej,

-    ustnie do protokołu,

         - telefonicznie.

5.2. Przyjmowanie skarg i wniosków

·          Przyjmujący skargę lub wniosek, potwierdza złożenie skargi lub wniosku (stempel szkolny – wpłynęło dnia, podpis przyjmującego ), jeżeli zażąda tego wnoszący (na kopii pisma):

-    Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego do złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

-     Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy spraw podlegających rozpatrzeniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący, Dyrektor Szkoły przekazuje niezwłocznie skargę lub wniosek właściwemu organowi, nie później jednak niż w terminie 7 dni, przesyłając odpis skargi lub wniosku i zawiadamiając o tym fakcie wnoszącego skargę lub wniosek.

·         Skargi lub wnioski wysłane za pomocą poczty elektronicznej na adres   psp6@poczta.onet.pl    muszą zawierać:

-    imię i  nazwisko (nazwę)

-    oraz adres wnoszącego (e-mail).

·          W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza   

     protokół, który podpisują wnoszący skargę i przyjmujący zgłoszenie.

·          W razie zgłoszenia skargi lub wniosku telefonicznie, przyjmujący zgłoszenie musi:

-     sporządzić notatkę z rozmowy telefonicznej,

-     poinformować wnoszącego o konieczności wniesienia skargi lub wniosku w formie pisemnej w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpatrzenia.

·          W protokole i notatce zamieszcza się:

-    datę przyjęcia skargi lub wniosku,

-     imię i nazwisko wnoszącego,

-     zwięzły opis treści sprawy,

·          Sekretarka szkoły po otrzymaniu skargi bądź wniosku ma obowiązek odnotować ten fakt w rejestrze skarg i wniosków (formularz 01.12/2007).

 

5.3. Rozpatrywanie skarg i wniosków przez Dyrektora Szkoły. Udzielanie odpowiedzi

·         Odpowiedzi na skargi lub wnioski udzielane są w formie pisemnej przez dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od daty wpływu i  zawierać ustosunkowanie się do wszystkich zarzutów, zawierać wyczerpującą informację o wynikach sprawy, dokonanych rozstrzygnięciach oraz informować osobę zainteresowaną o podjętych środkach zaradczych.

5.4. Rozpatrywanie skarg i wniosków przez Zespół powołany przez Dyrektora Szkoły

 

·         Pracownik szkoły, klient zewnętrzny może złożyć odwołanie od otrzymanej odpowiedzi na skargę, wniosek w formie pisemnej  w ciągu 7 dni od jej otrzymania do Dyrektora Szkoły.

·         W przypadku stwierdzenia, że odpowiedź została udzielona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję maksymalnie w ciągu 3 dni od daty wpływu odwołania, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające.

·         Decyzją Dyrektora Szkoły zostaje powołany 3 osobowy zespół pracowników do rozpatrywania skarg i wniosków. Przewodniczący komisji wyznaczony jest przez Dyrektora Szkoły.

·         W skład zespołu wchodzą 3 osoby z grona pracowników szkoły.

·         Zespół rozpatruje skargę lub wniosek w ciągu 14 dni. Przewodniczący zespołu pisze projekt rozstrzygnięcia w 2 egzemplarzach i przedkłada go do akceptacji Dyrektorowi Szkoły.

·         Dyrektor Szkoły po zapoznaniu się z projektem akceptuje go lub zwraca do ponownego rozpatrzenia w ciągu maksymalnie 3 dni. Po korekcie projektu Dyrektor Szkoły akceptuje go i przesyła 1 egzemplarz (oryginał) do osoby zainteresowanej a 1 egzemplarz (kopia) pozostaje w aktach sprawy.

·         W pracach zespołu mogą brać udział dodatkowo: rodzice, przedstawiciele związków zawodowych, funkcjonariusz Powiatowej Komendy Policji. Na posiedzenia w/w osoby zapraszane są w zależności od potrzeb wynikających z omawianej tematyki.

·         Ustalona odpowiedź na odwołanie przez zespół jest ostateczna.

 

5.5.  Podejmowanie czynności wyjaśniających, naprawczych

·         Dyrektor Szkoły a w przypadku odwołania od odpowiedzi powołany Zespół przez Dyrektora Szkoły, jest zobowiązany do podjęcia czynności wyjaśniających i proponuje (w ramach swoich kompetencji) czynności naprawcze do złożonych w ramach skarg i wniosków.

                                                                                                                                       

6. INFORMACJE DODATKOWE

·         Rejestr skarg i wniosków prowadzi sekretarka szkoły.

·         Skargę lub wniosek ewidencjonuje się w rejestrze, o ile zawierają imię i  nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego.

 

7. ZAŁĄCZNIKI

·         Formularz nr 01.12/2007 - Rejestr skarg i wniosków