10

Regulamin Rady Rodziców

I.   Cele i zadania Rady Rodziców

 • Nadrzędnym celem jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły 

 • Działanie na rzecz opiekuńczej działalności szkoły .
 • Gromadzenie funduszy dla wspierania działalności szkoły oraz ustalenie zasad ich użytkowania ( zgodnie z planem budżetowym na dany rok ) . 
 • Znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno- wychowawczych szkoły oraz współdziałanie w ich realizacji .
 • Uzyskiwanie rzetelnych informacji na temat postępów swoich dzieci w nauce i zachowaniu. 
 • Zaznajomienie z wewnętrznym regulaminem klasyfikowania i promowania uczniów .
 • Uzyskiwanie informacji odnośnie dalszego kształcenia dzieci w gimnazjum i szkołach ponadpodstawowych.
 • Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.
 • Kontroluje wpływy i wydatki samorządu uczniowskiego szkoły . 

  II.   Zgromadzenie ogółu rodziców

  1. W szkole działa Rada Rodziców, którą reprezentują ogół rodziców uczniów.

  2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

  3. Zgromadzenie ogółu rodziców zwołuje:

  a.   w sprawie ustalenia zasad tworzenia Rady Rodziców - Dyrektor,

  b.  w innych sprawach, w szczególności celem nowelizacji zasad tworzenia Rady Rodziców - właściwy organ Rady Rodziców.

  4. Zwołanie Zgromadzenia ogółu rodziców polega na zawiadomieniu rodziców o celu, miejscu oraz pierwszym i ewentualnym drugim terminie Zgromadzenia.

  5. W razie gdy Zgromadzenie zwołuje organ Rady Rodziców, odrębnie  zawiadamia o tym Dyrektora.

  6. Drugi termin Zgromadzenia ogółu rodziców może zostać wyznaczony w tym samym dniu na wypadek braku quorum w pierwszym terminie. Dyrektor, Przewodniczący Rady Rodziców ogłasza wówczas 15 min. przerwę, poczym ponownie  zwołuje Radę Rodziców. 

  7. Zgromadzenie ogółu rodziców prowadzi organ zwołujący. 

  8. Obrady Zgromadzenia ogółu rodziców są utrwalane w formie protokołu, zawierającego co najmniej:

  a.   termin i miejsce Zgromadzenia,

  b.  stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia (quorum), a także braku prawomocności w pierwszym terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce,

  c.   listę rodziców uczestniczących w Zgromadzeniu oraz listę innych uczestników Zgromadzenia,

  d.  przyjęty porządek obrad,

  e.   treść podjętych uchwał,

  f. podpisy prowadzącego i protokolanta. 

  9. Uchwały Zgromadzenia ogółu rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy rodziców – w pierwszym terminie Zgromadzenia.  

  10. W drugim terminie Zgromadzenia uchwały są podejmowane przez obecnych   w Zgromadzeniu. 

  11. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów “za”, która przewyższa o co najmniej jeden głos liczbę głosów “przeciw”. Głosy “wstrzymujące się” są pomijane. 

  12. Rada Rodziców może występować do innych organów Szkoły z wnioskami   i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły. 

  13. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, przeznaczane na wspieranie statutowej działalności Szkoły (Fundusz Rady Rodziców). 

  14. Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin działalności Rady Rodziców. 

  15. W miarę możliwości Dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej Funduszu.


  II. Organizacja działalności Rady Rodziców  

  1. Podstawowym ogniwem działania jest zebranie klasowe rodziców , które    wybiera spośród siebie „ klasową radę rodziców ” składającą się z trzech osób .

  2. Wszyscy członkowie klasowych rad rodziców tworzą „ radę rodziców szkoły”

  która wybiera spośród siebie :

  a) prezydium - organ kierujący pracami rodziców ( po jednym przedstawicielu z każdego oddziału ),

  b) komisję rewizyjną - organ kontrolny rady rodziców .

  3. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie wszystkich rodziców ( zwoływane raz w czasie kadencji rady ). 

  4. Prezydium rady rodziców składa się z tylu członków ile w szkole jest zatwierdzonych oddziałów szkolnych, z których należy wyłonić: 

  • przewodniczącego ,
  • wiceprzewodniczącego ,
  • sekretarza ,
  • skarbnika ,
  • członków prezydium .

  5. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na pierwszym posiedzeniu . 

  6. Prezydium może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze do wykonania określonych zadań. 

  7. Przewodniczący Rady  Rodziców organizuje i kieruje praca Prezydium Rady Rodziców. 

  8. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa pięć lat .

   

  III. Tryb podejmowania uchwał 

  1. Uchwały podejmowane są zwykle większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu. 

  2. Listę uczestników posiedzenia ustala sekretarz lub przewodniczący. 

  3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu rady rodziców. Za prawidłowe prowadzenie protokolarza odpowiada sekretarz. 

  4. Sporne kwestie mogą kierowane być do organu prowadzącego szkołę lub  do organu nadzorującego pracę szkoły .

   

  IV .  Fundusz  Rady  Rodziców 

  1.  Rada Rodziców  gromadzi fundusze, które są przeznaczone w szczególności na opiekę nad dziećmi oraz wychowawcza działalność szkoły.

  2.  Wysokość dobrowolnych składek rodziców ustala zebranie Rady Rodziców. 

  3.  Gospodarka finansowa Rady Rodziców opiera się na zatwierdzonym przez Radę Rodziców planie finansowym.  

  4.  Odstępstwa od zatwierdzonego planu finansowego mogą być dokonywane przez Prezydium Rady Rodziców. 

  5.  O dokonanych zmianach Prezydium Rady Rodziców informuje Radę Rodziców na najbliższym zebraniu. 

  6.  Ewidencja dochodów i dokumentacja wydatków Rady Rodziców odbywa się na zasadach ustalonych przez Ministra finansów. 

  7.  Dopuszcza się dokonywanie wydatków na podstawie paragonów bądź oświadczenia dokonującego zakupu po uprzednim uzyskaniu zgody na taki zakup  ze strony przewodniczącego Rady Rodziców i dyrektora szkoły. 

  8.  Zasady  wynagradzania i jego wysokość dla pracownika szkoły prowadzącego sprawy finansowe Rady Rodziców ustala Prezydium Rady Rodziców.

   

  V. Komisja rewizyjna  

  1. W skład komisji rewizyjnej wchodzą :

  przewodniczący ,

  dwóch członków . 

  2. Podstawowym zadaniem komisji jest nadzór nad celowością w wydatkowaniu  budżetu rady rodziców oraz kontrola dokumentacji finansowo - rachunkowej. 

  3. Sprawozdanie z działalności jest przedstawione na koniec kadencji prezydium rady rodziców lub na wniosek przewodniczącego rady rodziców . 

  VI.   Postanowienia końcowe

  1.  Zmiany  w  regulaminie mogą nastąpić jedynie w trybie przewidzianym dla jego ustalenia. 

  2.  Rada Rodziców używa stempla z napisem :

   

  „Rada Rodziców

  przy Szkole Podstawowej nr 6 w Nowej Soli,
  ul. Kościuszki 26”

   

    3.  Regulamin Rady Rodziców obowiązuje z dniem jego zatwierdzenia. 

  Walne zebranie Rady Rodziców w dniu  …………………….   

  Uchwała Rady Rodziców nr  ……….. z dnia  ………...……..

  Za: ……. Przeciw: …….  Wstrzymało się: ……….. Obecnych na Walnym zebraniu:   ………….

   

   

     ..............................................

     Przewodniczący Rady Rodziców