10

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W NOWEJ SOLI

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6
W NOWEJ SOLI

Spis treści
ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 3
ROZDZIAŁ II. Konta w dzienniku elektronicznym 5
ROZDZIAŁ III. Przekazywanie informacji w dzienniku elektronicznym 9
ROZDZIAŁ IV. Superadministrator 12
ROZDZIAŁ V. Szkolny Administrator dziennika elektronicznego 12
ROZDZIAŁ VI. Dyrektor szkoły 15
ROZDZIAŁ VII. Wychowawca klasy 16
ROZDZIAŁ VIII. Nauczyciel 19
ROZDZIAŁ IX. Sekretariat 23
ROZDZIAŁ X. Rodzice – prawni opiekunowie 24
ROZDZIAŁ XI. Uczeń 25
ROZDZIAŁ XII. Postępowanie w czasie awarii 25
ROZDZIAŁ XIII. Postanowienia końcowe 27
ZAŁĄCZNIK NR 1 – Lista dla wychowawcy - Usprawiedliwianie nieobecności poprzez dziennik elektroniczny 32
ZAŁĄCZNIK NR 2 – Lista dla wychowawcy - Potwierdzenie otrzymania dostępu do dziennika elektronicznego 29
ZAŁĄCZNIK NR 3 – Lista dla wychowawcy - Potwierdzenie zapoznania się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego. 31
ZAŁĄCZNIK NR 4 – Potwierdzenie zapoznania się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego i przestrzegania ochrony danych osobowych przez pracowników szkoły. 32
ZAŁĄCZNIK NR 5– Potwierdzenie odbioru kopi dziennika elektronicznego 35
ZAŁĄCZNIK NR 6– Deklaracja dochowania tajemnicy danych z dziennika elektronicznego,
wynikającej z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych przez osoby nie zatrudnione w szkole.. 37

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

1. W szkole, za pośrednictwem strony www.synergia.librus.pl, funkcjonuje elektroniczny dziennik. Oprogramowanie oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną, współpracującą ze szkołą. Podstawą działania dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez Dyrektora Szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej oraz obsługującej system dziennika elektronicznego.

2. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę dziennika internetowego, pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji i przeglądania danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych. Szczegółową odpowiedzialność obu stron reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy obowiązującego w Polsce prawa.

3. Podstawą prawną funkcjonowania dziennika elektronicznego, przechowywania
i przetwarzania w nim danych uczniów, rodziców oraz dokumentowania przebiegu nauczania jest: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 oraz z 2003 r. Nr 107, poz. 1003). Art. 23 p.1 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

4. Na podstawie prawnej o przechowywaniu i przetwarzaniu danych osobowych: Art. 23 p.1 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r.
Nr 101 poz. 926, ze zm.)Dyrektor szkoły nie jest zobligowany do zbierania zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 oraz z 2003 r. Nr 107, poz 1003).

5. Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Nowej Soli przy
ul. Kościuszki 26

6. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków wynikających
z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. Nr 23, poz. 225 oraz z 2003 r. Nr 107, poz 1003).

7. Każdy rodzic (prawny opiekun) po zalogowaniu się na swoim koncie w zakładce INFORMACJE, ma zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych, dostęp do raportu o zawartych w systemie danych o:
7.1 Informacjach identyfikujących osobę (swoje dziecko).
7.2 Informacji z zakresu § 7 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r.

8. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego zostały opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. Nr 23, poz. 225, z 2003 r. Nr 107, poz. 1003).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

9. Na podstawie powyższego rozporządzenia tradycyjny dziennik w wersji papierowej można zastąpić wersją elektroniczną po spełnieniu wymogów określonych w powyższej ustawie.

10. Pracownicy szkoły zobowiązani są do stosowania zasad zawartych w poniższym dokumencie,
oraz przestrzegania przepisów obowiązujących w szkole.

11. Rodzice na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym oraz uczniowie na początkowych godzinach zajęć komputerowych, mają możliwość zapoznania się ze sposobem działania
i funkcjonowania dziennika elektronicznego.

12. Wszystkie moduły składające się na dziennik elektroniczny zapewniają realizację zapisów,
które zamieszczone są w:
12.1 Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
12.2 Przedmiotowych Systemach Oceniania.

13. Wewnątrzszkolny System Oceniania znajduje się na stronie szkoły http://www.psp6nsol.pl/
natomiast Przedmiotowe Systemy Oceniania dostępne są w szkolnej bibliotece.

14. Zasady korzystania z dziennika elektronicznego przez rodziców (prawnych opiekunów), uczniów oraz pracowników szkoły określone są w umowie zawartej pomiędzy firmą zewnętrzną dostarczającą system dziennika elektronicznego a placówką szkolną.
Zasady te są opisane w zakładce POMOC w dzienniku elektronicznym po zalogowaniu się na swoim bezpłatnym koncie na stronie http://www.synergia.librus.pl/help.

15. Rodzicom zaleca się prezentować dane ucznia poprzez wykorzystanie modułu Kartoteki Uczniowskiej, dostępnego w dzienniku elektronicznym.

ROZDZIAŁ II. Konta w dzienniku elektronicznym

16. Każdy użytkownik posiada własne konto w systemie dziennika elektronicznego, za które osobiście odpowiada. Szczegółowe zasady dla poszczególnych kont opisane są w zakładce POMOC
w dzienniku elektronicznym po zalogowaniu się na swoim koncie (www.synergia.librus.pl/help) oraz w poszczególnych rozdziałach tego dokumentu.

17. Hasło na koncie nauczyciela musi być zmieniane co 30 dni. Musi się ono składać co najmniej
z 8 znaków i być kombinacją liter (dużych i małych) i cyfr. Początkowe hasło do swojego konta służy tylko do pierwszego zalogowania. Konstrukcja systemu wymusza na użytkowniku okresową zmianę hasła.

18. Użytkownik jest zobowiązany stosować się do zasad bezpieczeństwa w posługiwaniu się loginem
i hasłem do systemu, które poznał na szkoleniu (nauczyciele na Radzie Pedagogicznej, rodzice
na zebraniu, uczniowie na zajęciach).

19. Nauczyciel musi mieć świadomość, że poprzez login, hasło oraz opcjonalnie przez system KeyStroke, jest identyfikowany w systemie dziennika elektronicznego. Oznacza to na przykład, że przesłane tą drogą ZARZĄDZENIE dyrektora jest równoznaczne z zapoznaniem się z tym dokumentem.

20. Użytkownik po zalogowaniu zobowiązany jest do sprawdzenia wiarygodności informacji odnośnie:
20.1 Ostatniego udanego logowania
20.2 Ostatniego nieudanego logowania.

21. W razie stwierdzenia nieścisłości powinien osobiście o tym fakcie powiadomić Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego.

22. Każdy użytkownik (Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego, Dyrektor Szkoły, Wychowawca Klasy, Nauczyciel, Pracownik Sekretariatu, Rodzic, Uczeń, Pedagog) utrzymuje w tajemnicy hasło umożliwiające dostęp do zasobów sieci. Zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy hasła także po upływie jego ważności.

23. W przypadku utraty hasła lub podejrzenia, że zostało odczytane/wykradzione przez osobę nieuprawnioną, użytkownik zobowiązany jest do osobistego poinformowania o tym fakcie Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego.

24. W dzienniku internetowym funkcjonują następujące grupy kont posiadające odpowiadające im uprawnienia:

24.1 SUPERADMINISTRATOR.
24.1.1 Uprawnienia wynikające z umowy - nadzorowane przez firmę zewnętrzną.

24.2 ADMINISTRATOR SZKOŁY (Administrator Szkolnego Dziennika Elektronicznego).
24.2.1 Zarządzanie wszystkimi danymi szkoły: jednostki, klasy, uczniowie, nauczyciele, przedmioty, lekcje.
24.2.2 Wgląd w listę kont użytkowników.
24.2.3 Zarządzanie zablokowanymi kontami.
24.2.4 Zarządzanie ocenami w całej szkole.
24.2.5 Zarządzanie frekwencją w całej szkole.
24.2.6 Wgląd w statystyki wszystkich uczniów.
24.2.7 Wgląd w statystyki logowań.
24.2.8 Przeglądanie ocen wszystkich uczniów.
24.2.9 Przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów.
24.2.10 Dostęp do wiadomości systemowych.
24.2.11 Dostęp do ogłoszeń szkoły.
24.2.12 Dostęp do konfiguracji konta.
24.2.13 Dostęp do wydruków.
24.2.14 Dostęp do eksportów.
24.2.15 Zarządzanie planem lekcji szkoły.
24.2.16 Dostęp do wybranych opcji panelu dyrektorskiego.

24.3 DYREKTOR/WICEDYREKTOR SZKOŁY.
24.3.1 Zarządzanie wszystkimi danymi szkoły: jednostki, klasy, uczniowie, nauczyciele, przedmioty, lekcje.
24.3.2 Zarządzanie ocenami z prowadzonych przedmiotów.
24.3.3 Zarządzanie wszystkimi ocenami w klasie, w której dyrektor jest wychowawcą - jeśli Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego włączył takie uprawnienie.
24.3.4 Zarządzanie frekwencją z prowadzonych przedmiotów.
24.3.5 Zarządzanie frekwencją w klasie, w której dyrektor jest wychowawcą.
24.3.6 Edycja danych wszystkich uczniów.
24.3.7 Wgląd w statystyki wszystkich uczniów.
24.3.8 Wgląd w statystyki logowań.
24.3.9 Przeglądanie ocen wszystkich uczniów.
24.3.10 Przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów.
24.3.11 Dostęp do wiadomości systemowych.
24.3.12 Dostęp do ogłoszeń szkoły.
24.3.13 Dostęp do konfiguracji konta.
24.3.14 Dostęp do wydruków.
24.3.15 Dostęp do eksportów.
24.3.16 Zarządzanie planem lekcji.
24.3.17 Dostęp do danych znajdujących się w panelu dyrektorskim
24.4 WYCHOWAWCA KLASY.
24.4.1 Zarządzanie ocenami z prowadzonych lekcji.
24.4.2 Zarządzanie wszystkimi ocenami w klasie, w której nauczyciel jest wychowawcą - jeśli Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego włączył takie uprawnienie.
24.4.3 Zarządzanie frekwencją z prowadzonych przedmiotów.
24.4.4 Zarządzanie frekwencją w klasie, w której nauczyciel jest wychowawcą.
24.4.5 Edycja danych uczniów w klasie, w której nauczyciel jest wychowawcą.
24.4.6 Wgląd w statystyki wszystkich uczniów.
24.4.7 Wgląd w statystyki logowań.
24.4.8 Przeglądanie ocen wszystkich uczniów.
24.4.9 Przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów.
24.4.10 Dostęp do wiadomości systemowych.
24.4.11 Dostęp do ogłoszeń szkoły.
24.4.12 Dostęp do konfiguracji konta.
24.4.13 Dostęp do wydruków.
24.4.14 Dostęp do eksportów.
24.4.15 Zarządzanie swoim planem lekcji, jeśli Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego włączył takie uprawnienie.
24.5 NAUCZYCIEL.
24.5.1 Zarządzanie ocenami z prowadzonych lekcji.
24.5.2 Zarządzanie frekwencją z prowadzonych lekcji.
24.5.3 Wgląd w statystyki wszystkich uczniów.
24.5.4 Wgląd w statystyki logowań.
24.5.5 Przeglądanie ocen wszystkich uczniów.
24.5.6 Przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów.
24.5.7 Dostęp do wiadomości systemowych.
24.5.8 Dostęp do ogłoszeń szkoły.
24.5.9 Dostęp do konfiguracji konta.
24.5.10 Dostęp do wydruków.
24.5.11 Dostęp do eksportów.
24.5.12 Zarządzanie swoim planem lekcji, jeśli Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego włączył takie uprawnienie.

24.6 SEKRETARIAT
24.6.1 Wgląd w listę kont użytkowników.
24.6.2 Wgląd w statystyki logowań.

24.7 RODZIC.
24.7.1 Przeglądanie ocen swojego podopiecznego.
24.7.2 Przeglądanie nieobecności swojego podopiecznego.
24.7.3 Dostęp do wiadomości systemowych.
24.7.4 Dostęp do ogłoszeń szkoły.
24.7.5 Dostęp do konfiguracji usługi SMSinfo.
24.7.6 Dostęp do konfiguracji własnego konta.
24.8 UCZEŃ.
24.8.1 Przeglądanie własnych ocen.
24.8.2 Przeglądanie własnej frekwencji.
24.8.3 Dostęp do wiadomości systemowych.
24.8.4 Dostęp do ogłoszeń szkoły.
24.8.5 Dostęp do konfiguracji usługi SMSinfo.
24.8.6 Dostęp do konfiguracji własnego konta.
24.8.7 Dostęp do informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych
24.8.8 Dostęp do modułów: Terminarz, Plan lekcji.

25. Każdy użytkownik ma obowiązek dokładnego zapoznania się z POMOCĄ
i REGULAMINAMI dostępnymi po zalogowaniu się na swoim koncie, w szczególności regulaminem korzystania z Systemu czy regulaminem usługi SMSInfo (rodzice, uczniowie). Zasady te są opisane w zakładce POMOC w dzienniku elektronicznym po zalogowaniu się na swoim bezpłatnym koncie na stronie http://www.synergia.librus.pl/help.

26. Uprawnienia przypisane do kont, w szczególności tych dyrektorskich, nauczycielskich oraz administratorskich mogą zostać zmienione przez Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego oraz Superadministratora. Aktualna lista uprawnień opublikowana jest
w dokumentacji Systemu dostępnej po zalogowaniu na kontach Dyrektora Szkoły oraz Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego.

ROZDZIAŁ III. Przekazywanie informacji w dzienniku elektronicznym

27. W dzienniku elektronicznym do przekazywania i wymiany informacji służą moduły: WIADOMOŚCI, OGŁOSZENIA, TERMINARZ, SZKOLNY SMS.

28. Użytkownik systemu dziennika elektronicznego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997r. nie ma prawa umożliwiać korzystania z zasobów osobom trzecim.
W przypadku udostępniania informacji rodzicom (opiekunom prawnym) weryfikacja danych następuje w oparciu o dowód tożsamości.

29. Funkcjonowanie szkoły nie przewiduje innych form przekazywania informacji rodzicom
i uczniom, niż te które są określone w procedurach funkcjonowania dziennika elektronicznego. Szkoła może, na życzenie rodzica (prawnego opiekuna), udostępnić papierowe wydruki, które są przewidziane dla konta Rodzica w systemie dziennika elektronicznego.

30. Pracownikom szkoły nie wolno udzielać żadnych poufnych informacji z dziennika elektronicznego. Wszystkie dane osobowe uczniów i ich rodzin są poufne.
Nie wolno przekazywać żadnych informacji odnośnie np: haseł, ocen, frekwencji itp, rodzicom
i uczniom, drogą telefoniczną, która nie pozwala na jednoznaczną weryfikację tożsamości drugiej osoby.

31. Moduł WIADOMOŚCI służy do komunikacji i przekazywania informacji. Należy go wykorzystywać, jeśli potrzebna jest informacja zwrotna o przeczytaniu wiadomości lub odpowiedzi na pytanie oraz gdy chcemy przekazać wiadomość tylko pewnej grupie osób, np. uczniom tylko jednej klasy.

32. Moduł WIADOMOŚCI nie może zastąpić oficjalnych podań papierowych, które regulują przepisy odnośnie szkolnej dokumentacji.

33. Moduł WIADOMOŚCI może służyć do usprawiedliwienia nieobecności ucznia
w szkole, tylko w przypadku, gdy rodzic (prawny opiekun) wyrazi taką wolę poprzez złożenie podpisu na odpowiednim dokumencie w obecności wychowawcy klasy (ZAŁĄCZNIK NR 1).

34. Odczytanie informacji przez rodzica, zawartej w module WIADOMOŚCI, jest równoznaczne
z przyjęciem do wiadomości treści komunikatu, co potwierdzone zostaje automatycznie odpowiednią adnotacją systemu przy wiadomości. Adnotację potwierdzającą odczytanie wiadomości w systemie uważa się za równoważną skutecznemu dostarczeniu jej do rodzica(prawnego opiekuna)ucznia.

35. Jeżeli nauczyciel uzna, że zachowanie ucznia, np. ucieczka z lekcji, niestosowne zachowanie itp. wymaga szczególnego odnotowania, powinien wysłać odpowiednią treść do rodzica (prawnego opiekuna) za pomocą WIADOMOŚCI, wybierając RODZAJ informacji jako UWAGA.

36. Wiadomości odznaczone jako UWAGI będą automatycznie dodawane do kartoteki danego ucznia z podaniem:
36.1 Daty wysłania.
36.2 Imienia i nazwiska nauczyciela wpisującego uwagę.
36.3 Adresata.
36.4 Temat i treści uwagi.
36.5 Daty odczytana przez rodzica (prawnego opiekuna).

37. Usunięcie przez rodzica przeczytanej UWAGI ze swojej zakładki WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym nie powoduje jej usunięcia z systemu.

38. Usunięcie przez nauczyciela wpisanej UWAGI danemu uczniowi, ze swojego konta w zakładce Wiadomości w dzienniku elektronicznym, powoduje usunięcie jej z systemu, przez co jest niewidoczna w KARTOTECE UCZNIA.

39. Za pomocą OGŁOSZEŃ można informować uczniów i rodziców (prawnych opiekunów)
o bieżących szkolnych wydarzeniach. Moduł ten należy wykorzystywać gdy niepotrzebna jest informacja zwrotna o przeczytaniu wiadomości, czy też ogłoszeń bez konieczności odpowiedzi.

40. Moduł OGŁOSZENIA daje możliwość wyświetlania informacji razem lub osobno:

40.1 Wszystkim uczniom w szkole.
40.2 Wszystkim rodzicom lub prawnym opiekunom dzieci uczęszczających do szkoły.
40.3 Wszystkim nauczycielom w szkole.

41. Wszystkie informacje, umieszczane w dzienniku elektronicznym, których celem jest zbiórka pieniędzy, przeprowadzanie spotkań czy zapisów na zajęcia, w których mogą wziąć udział osoby
z poza szkoły, muszą mieć akceptację dyrektora szkoły. Dotyczy to również imprez o zasięgu ogólnoszkolnym organizowanych na terenie szkoły oraz innych o podobnej formie.

42. W przypadku wymagającym szybkiej interwencji, Wychowawca Klasy ma możliwość komunikacji poprzez moduł SMSzkolny.

43. Moduł TERMINARZ służy do wyświetlania informacji o zaliczeniach, dniach wolnych od zajęć lub innych zaplanowanych wydarzeniach z życia szkoły. Terminy wpisywania przez nauczycieli informacji o sprawdzianach, pracach klasowych itp. opisane są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

44. Nie należy usuwać nieaktywnych OGŁOSZEŃ, kasować przeczytanych WIADOMOŚCI znajdujących się w koszu, czy terminów wydarzeń z TERMINARZA, aż do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W okresie wakacji firma nadzorująca działanie dziennika elektronicznego przygotuje system od nowego roku szkolnego, zapewniając całkowitą archiwizację danych oraz umożliwi poprawne odczytanie w przyszłości.

45. Ważne szkolne zarządzenia, polecenia itp. dyrektor i wicedyrektorzy przesyłają do nauczycieli za pomocą modułu WIADOMOŚCI. Temat przesłanej wiadomości ma być pisany WERSALIKAMI (wszystkie wielkie znaki) . Odczytanie jej przez nauczyciela jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości.

ROZDZIAŁ IV. Superadministrator

46. Po stronie firmy wyznaczono osobę zwaną Superadministratorem, odpowiedzialną za kontakt ze szkołą. Zakres działalności Superadministratora określa umowa zawarta pomiędzy firmą
i Dyrektorem Szkoły.

ROZDZIAŁ V. Szkolny Administrator dziennika elektronicznego

47. Za poprawne funkcjonowanie dziennika elektronicznego w szkole odpowiedzialny jest Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego.

48. Wszystkie operacje dokonywane na koncie Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego powinny być wykonywane ze szczególną uwagą i po dokładnym rozpoznaniu zasad funkcjonowania szkoły.

49. Obowiązki Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego ( NR 1):
49.1 Logując się na swoim koncie, zobowiązany jest do włączenia opcji KeyStroke (biometryczna metoda uwierzytelniania) i zachowywać zasady bezpieczeństwa (mieć zainstalowane i systematycznie aktualizowane programy zabezpieczające komputer).
49.2 Przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego ( okres gotowości szkolnej) Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego dokonuje „PROMOCJI”
49.3 Odpowiada za poprawność tworzonych jednostek i klas, list nauczycieli, przydziałów zajęć, nazewnictwa przedmiotów i wielu innych elementów, których edycja możliwa jest tylko
z konta administratora
49.4 Wprowadza nowych użytkowników systemu, dokonuje aktywacji kont użytkowników.
49.5 Informacje o nowo utworzonych kontach dla uczniów i rodziców Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego ma obowiązek przekazać wychowawcom klas.
49.6 W razie potrzeby może dokonać całkowitego usunięcia ucznia lub nauczyciela z systemu, ale tylko w okresie od 1 do 15 września. Po tym terminie nie wolno całkowicie usuwać nikogo z dziennika elektronicznego, aż do rozpoczęcia nowego roku szkolnego
49.7 Przeniesienia ucznia z jednej klasy do drugiej dokonuje niezwłocznie po otrzymaniu takiej WIADOMOŚCI od dyrektora szkoły. Przeniesienie ucznia wraz z wszystkimi danymi o ocenach i frekwencji, dokonuje się według zasad określonych w dzienniku elektronicznym.
49.8 Jeżeli w trakcie roku szkolnego do klasy dojdzie nowy uczeń, wprowadza te dane po otrzymaniu WIADOMOŚCI od dyrektora szkoły.
49.9 W przypadku skreślenia lub usunięcia ucznia z listy klasy przed dokonaniem tej operacji ma obowiązek zarchiwizować dane ucznia oraz dokonać wydruku kartoteki danego ucznia i przekazać wydruk do sekretariatu szkoły, celem umieszczenia go w Arkuszu Ocen danego ucznia.
49.10 Na koniec każdego miesiąca ma obowiązek pobierania i archiwizowania całego dziennika szkoły w formacie XML, wykonania kopii każdej bazy i zapisania na płycie CD. Płyta powinna być opisana z podaniem zawartości i daty utworzenia archiwum. Kopia ta powinna być przechowywana w szkolnym sejfie.
49.11 Raz na kwartał ma obowiązek sprawdzić wszystkie komputery w szkole wykorzystywane do obsługi dziennika elektronicznego, zwracając szczególną uwagę na względy bezpieczeństwa.
49.12 Ma obowiązek z odpowiednim wyprzedzeniem zamawiać elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania systemu, np., programów komputerowych, doładowań Szkolnego SMS.
49.13 Jest zobowiązany udzielać pomocy innym użytkownikom systemu.
49.14 Na koniec roku szkolnego drukuje świadectwa i arkusze ocen.
49.15 Jeśli nastąpi zablokowanie konta Nauczyciela, Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego powinien:
a. Skontaktować się osobiście z nauczycielem i wyjaśnić powód blokady.
b. W razie zaistnienia próby naruszenia bezpieczeństwa powiadomić firmę nadzorującą poprzez wysłanie informacji do Superadministratora.
c. Sprawdzić wraz z nauczycielem aktualną zawartość jego konta z tworzonymi kopiami bezpieczeństwa i jeśli jest taka potrzeba przywrócić do prawidłowej zawartości.

50. Obowiązki Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego ( NR 2)

50.1 Odpowiada za poprawność tworzonych jednostek i klas, list nauczycieli, przydziałów zajęć,
nazewnictwa przedmiotów i wielu innych elementów, których edycja możliwa jest tylko z konta
administratora.
50.2 Na początku roku szkolnego i systematycznie w czasie jego trwania ma obowiązek
zaznaczać dni wolne od zajęć edukacyjnych dla całej szkoły..
50.3 Dokonuje importu planu lekcji na początku roku szkolnego i aktualizuje go w miarę potrzeb
50.4 Wprowadza Ramowe Plany Nauczania dla obowiązkowych zajęć edukacyjnych
50.5 Systematyczne sprawdza WIADOMOŚCI na swoim koncie i niezwłocznie odpowiada
na nie.
50.6 Systematycznie umieszcza ważne OGŁOSZENIA lub powiadamia za pomocą
WIADOMOŚCI odpowiednich użytkowników dziennika elektronicznego.
50.7 Udziela pomocy innym użytkowników systemu.

51. Wszelkie ustawienia konfiguracyjne na poziomie szkoły, mające wpływ na bezpośrednie funkcjonowanie zajęć i szkoły, każdy Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego może dokonać wyłącznie po omówieniu tego na Radzie Pedagogicznej i odnotowaniu tego faktu w protokole.

52. Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego może poprosić Dyrektora Szkoły o zwołanie specjalnej Rady Pedagogicznej w celu przegłosowania nowych ustawień w dzienniku elektronicznym lub przeprowadzenia dodatkowego szkolenia z obsługi systemu.

53. Każdy zauważony i zgłoszony Szkolnemu Administratorowi Dziennika Elektronicznego przypadek naruszenia bezpieczeństwa ma być zgłoszony firmie zarządzającej, w celu podjęcia dalszych działań (zablokowanie dostępu czy pozostawienie w celu zbierania dalszych dowodów).

54. Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego jest zobowiązany nie udostępniać nikomu, poza Szkolnym Administratorem Sieci Komputerowej, żadnych danych konfiguracyjnych szkolnej sieci komputerowej, mogących przyczynić się do obniżenia poziomu bezpieczeństwa.
55. Archiwizowanie i sprawdzenie integralności danych stanowiących dziennik elektroniczny powinno być dokonywane poprzez zastosowanie podpisu elektronicznego według ustawy
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.4).

ROZDZIAŁ VI. Dyrektor/Wicedyrektor szkoły

56. Do obowiązków Dyrektora Szkoły należy:
56.1 Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Dziennika Elektronicznego
56.2 Zapewnienie niezbędnych szkoleń dla Nauczycieli szkoły, nowych pracowników szkoły,
pozostałego personelu szkoły (administracja i obsługa) pod względem bezpieczeństwa
56.3 Kontrolowanie poprzez odpowiedni panel dostępny na koncie dyrektora szkoły: poprawności, systematyczności, rzetelności itp. dokonywanych wpisów przez nauczycieli
56.4 Dochowywanie tajemnicy odnośnie postanowień zawartych w umowie, mogących narazić działanie systemu informatycznego na utratę bezpieczeństwa.

57. Do obowiązków Wicedyrektora Szkoły należy:
57.1 Zapoznawanie nauczycieli z Procedurą funkcjonowania Dziennika
Elektronicznego ( potwierdzenie na liście – załącznik nr 4)
57.2 Kontrolowanie poprzez odpowiedni panel dostępny na koncie dyrektora szkoły:
poprawności, systematyczności, rzetelności itp. dokonywanych wpisów przez nauczycieli.
57.3 Systematyczne sprawdzanie statystyki logowań.
57.4 Kontrolowanie systematyczności wpisywania ocen i frekwencji przez nauczycieli,
tworzenie i podawanie do wiadomości raportów z kontroli
57.5 Wpisywanie przydzielonych zastępstw za nieobecnych nauczycieli
57.6 Systematyczne odpowiadanie na wiadomości otrzymywane od nauczycieli
57.7 Bezzwłoczne przekazywanie informacji, komunikatów i zarządzeń za pomocą
WIADOMOŚCI.
57.8 Przekazywanie ważnych informacji za pomocą OGŁOSZEŃ.
57.9 Wpisywanie informacji z przeprowadzonych hospitacji w WIDOKU DZIENNIKA.
57.10 Wpisywanie wszystkich swoich zaleceń i uwag dla poszczególnych klas i nauczycieli
w Uwagach i Zaleceniach Dyrektora Szkoły w WIDOKU DZIENNIKA
57.11 Kontrolowanie realizacji Ramowych Planów Nauczania
57.12 Określanie, które statystyki, w jakim odstępie czasu i w jaki sposób, powinny być tworzone,
przeglądane i archiwizowane przez Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego
Wychowawców i Nauczycieli. Fakt ten powinien być ogłoszony za pomocą WIADOMOŚCI
57.13 Generowanie odpowiednich statystyk, np. zbiorczych dla nauczycieli, przedstawianie ich
wyników na Radach Pedagogicznych.
57.14 Dochowywanie tajemnicy odnośnie postanowień zawartych w umowie, mogących narazić
działanie systemu informatycznego na utratę bezpieczeństwa.
57.15 Powiadamianie wszystkich nauczycieli o planowanej kontroli dziennika elektronicznego
za pomocą WIADOMOŚCI

ROZDZIAŁ VII. Wychowawca klasy

58. Dziennik elektroniczny danej klasy prowadzi wyznaczony przez Dyrektora Szkoły Wychowawca Klasy. Każdy Wychowawca Klasy jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika elektronicznego swojej klasy.

59. Wychowawca Klasy powinien zwrócić szczególną uwagę na moduł Edycja Danych Uczniów. Poza wszystkimi elementami potrzebnymi do późniejszego wydruku świadectw powinien również wypełnić pola odnośnie telefonów rodziców. Jeśli uczeń posiada opinię lub orzeczenie
z poradni, wychowawca powinien odznaczyć ten fakt w odpowiednim miejscu.

60. Jeżeli w danych osobowych ucznia nastąpią zmiany, np: zmiana nazwiska, wtedy Wychowawca Klasy ma obowiązek dokonać odpowiednich zmian w zapisie dziennika elektronicznego, za wprowadzanie których bezpośrednio odpowiada.

61. Na pierwszym zebraniu z rodzicami Wychowawca Klasy ma obowiązek osobiście rozdać rodzicom loginy i hasła do ich kont oraz kont ich dzieci. Na tym zebraniu przekazuje podstawowe informacje o tym jak korzystać z dziennika elektronicznego i wskazuje gdzie i jak można uzyskać pomoc w jego obsłudze (http://www.dziennik.librus.pl/help - po zalogowaniu się na swoim koncie).

62. Fakt otrzymania loginów, haseł oraz zapoznanie się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole rodzic potwierdza podpisując się osobiście na specjalnych listach w obecności Wychowawcy Klasy (załączniki nr 1 i 2)

63. Na posiedzenie śródrocznej lub rocznej klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej Wychowawca Klasy dokonuje wydruków odpowiednich statystyk, podpisuje je i przekazuje jednej z wyznaczonych
do tego osób.

64. Oceny z zachowania wpisuje Wychowawca Klasy według zasad określonych w WSO.

65. Wszystkie skróty stosowane w dzienniku elektronicznym zgodne są z WSO i wyjaśnione
w POMOCY dziennika elektronicznego.

66. Przed datą zakończenia półrocza i końca roku szkolnego każdy Wychowawca Klasy jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia dokonanych wpisów w dzienniku elektronicznym,
ze szczególnym uwzględnieniem danych potrzebnych do wydruku świadectw. O stwierdzonych brakach lub błędach informuje odpowiednich nauczycieli poprzez moduł WIADOMOŚCI.

67. Na prośbę drugiej szkoły Wychowawca Klasy może wydrukować z systemu KARTOTEKĘ UCZNIA zawierającą całościową informację o przebiegu edukacji danego ucznia i przekazać ją do sekretariatu szkoły. Kopię przekazanej dokumentacji należy opisać w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie kto, komu i kiedy przekazał tę dokumentację. Dokumentacja ta powinna zostać przekazana za potwierdzeniem odbioru (załącznik nr 6).

68. Jeśli w ciągu roku szkolnego do klasy dojdzie nowy uczeń, wszystkie dane osobowe powinien wprowadzić Wychowawca Klasy

69. Eksportu danych do świadectw z systemu informatycznego dokonuje Wychowawca Klasy wraz ze Szkolnym Administratorem Dziennika Elektronicznego.

70. Wychowawca Klasy przegląda frekwencję za ubiegły tydzień i dokonuje odpowiednich zmian np. usprawiedliwień, likwidacji podwójnych nieobecności itp. Jeśli zostanie zaznaczona błędnie nieobecność ucznia, to Wychowawca Klasy jest zobowiązany do poprawienia tego zapisu. Częstotliwość tych czynności (dotyczy usprawiedliwień) nie może być mniejsza niż raz na tydzień.

71. Wychowawca Klasy nie może dokonywać usprawiedliwień z wyprzedzeniem, wpisując je na zajęcia, które się jeszcze nie odbyły chyba, że jest to podyktowane szczególnymi okolicznościami.

72. Do obowiązku wychowawcy należy dokonywanie seryjnych zmian w frekwencji lub innych wpisów, ustalonych w szkolnych kategoriach frekwencji z wyprzedzeniem przy wykorzystaniu opcji DODAJ SERYJNIE, np. udział w konkursie itp. w celu uniknięcia pomyłek przy wpisywaniu frekwencji przez nauczycieli.

73. Od rana w dniu zebrania z rodzicami wychowawcy mogą drukować z systemu dziennika elektronicznego zestawienia ocen, frekwencji oraz potrzebne statystyki do wykorzystania podczas spotkania z rodzicami.

74. Jeżeli rodzic (opiekun prawny) nie jest obecny na zebraniu, Nauczyciel ani Wychowawca Klasy nie mają obowiązku dodatkowego zawiadamiania o ocenach poza określonym w szkole systemem dziennika elektronicznego. Dotyczy to także przewidywanych ocen niedostatecznych, zarówno semestralnych, jak i końcoworocznych z tym, że informacja o przewidywanych ocenach powinna być umieszczona w dzienniku elektronicznym według terminów określonych w WSO.

75. Wychowawca Klasy regularnie uzupełnia moduł WYWIADÓWKI i systematycznie odnotowuje w nich obecność rodzica lub opiekuna, zaznaczając odpowiednie opcje.

76. Wychowawca Klasy nie ma możliwości edytowania ocen z innych przedmiotów w klasie,
w której jest wychowawcą poza przedmiotem, którego uczy.

77. Wychowawca klasy wpisuje uczniom swojej klasy półroczną i roczną ocenę
z zachowania w odpowiedniej opcji dziennika elektronicznego, według zasad określonych
w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania i Promowania,

78. Wychowawca Klasy ma obowiązek do 15 września uzupełnić wszystkie dane odnośnie klasy
i uczniów zamieszczone w WIDOKU DZIENNIKA jak: dane osobowe, samorząd klasowy, inne informacje o uczniu itp. a następnie systematycznie uzupełniać i aktualizować wpisy np:
o wycieczkach klasowych, ważnych wydarzeniach z życia klasy, kontaktach wychowawczych
z rodzicami itp.

79. Dokonując wpisu w kontaktach wychowawczych z rodzicami należy wpisać, kiedy i czego dotyczyła rozmowa. Jeśli kontakt był niemożliwy, taka informacja również powinna być odnotowana w dzienniku elektronicznym.

ROZDZIAŁ VIII. Nauczyciel

80. Każdy Nauczyciel jest osobiście odpowiedzialny za systematyczne wpisywanie do dziennika elektronicznego:
80.1 Realizacji swoich zajęć
80.2 Ocen cząstkowych.
80.3 Przewidywanych ocen okresowych i końcoworocznych.
80.4 Ocen okresowych i końcoworocznych w klasach, w których prowadzi zajęcia według zasad określonych w WSO.

81. Nauczyciele mają obowiązek zaznaczać obecności, nieobecności i inne ustalone w szkole kategorie frekwencji na zajęciach. Jednolity sposób zapisu w całej szkole umożliwia wyświetlanie bieżącej procentowej frekwencji i wielu ważnych statystyk przydatnych w pracy dydaktyczno - wychowawczej szkoły.

82. Informacja o brakach lub błędach przekazana przez Wychowawcę poprzez moduł wiadomości obliguje nauczyciela do bezzwłocznego dokonania prawidłowych wpisów.

83. Jeżeli nauczyciel korzysta z komputera, ma obowiązek prowadzić lekcję z wykorzystaniem elementów INTERFEJSU LEKCYJNEGO.

84. Nauczyciel prowadzący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela ma obowiązek dokonywać zaznaczeń według zasad określonych w systemie dziennika elektronicznego:
84.1 Jeżeli będzie używał komputera w INTERFEJSIE LEKCYJNYM musi wybrać opcję PROWADZĘ ZASTĘPSTWO, a następnie zaznaczyć z listy ZAJĘCIA EDUKACYJNE odpowiedni przydział lekcyjny dla nauczyciela, za którego prowadzi zajęcia.
84.2 Jeżeli nauczyciel prowadzi swoje zajęcia na godzinie za nieobecnego nauczyciela,
w systemie dziennika elektronicznego wpisuje zajęcia według swojego planu nauczania.
84.3 Jeżeli nauczyciel ma zajęcia łączone z dwóch lub więcej klas, np. część uczniów wyjechała na wycieczkę, w takim wypadku wprowadza ten sam temat do obydwu klas,
a obecność zaznacza tylko tym uczniom którzy są na zajęciach.
85. Nauczyciel ma obowiązek uzupełniać moduł REALIZACJA PROGRAMU NAUCZANIA polegający na wpisywaniu tematów lekcji.

86. Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego jest obowiązkowe dla każdego nauczyciela.

87. Zaleca się, aby każdy nauczyciel korzystał z metody KeyStroke podczas logowania się do dziennika elektronicznego.

88. Nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania zasad zapewniających ochronę danych osobowych według przepisów obowiązujących w szkole.

89. Każdy nauczyciel na początku prowadzonych przez siebie zajęć osobiście sprawdza
i wpisuje do dziennika elektronicznego obecność uczniów. W trakcie trwania zajęć uzupełnia inne elementy np. oceny uzyskane przez uczniów.

90. Nauczyciel ma obowiązek systematycznie wprowadzać tematy prowadzonych zajęć
i sprawdzać ich realizację za pomocą modułów REALIZACJA PROGRAMU oraz
KONTROLA REALIZACJI.

91. Każdy nauczyciel ma obowiązek ustalania wagi ocen według zasad określonych
w Przedmiotowych Systemach Oceniania. Każda ocena ma mieć przydzieloną kategorię,
wagę oraz zaznaczenia informujące czy jest liczona do średniej.

92. Szczegółowe zapisy odnośnie kategorii, wagi i liczenia do średniej ocen określają Przedmiotowe Systemy Oceniania.

93. Ocena wpisana do dziennika elektronicznego nie może być usuwana ani zmieniana bez podania przyczyn takiego postępowania.
93.1 Jeśli nauczyciel pomyli się wprowadzając błędną ocenę lub nieobecność, powinien jak najszybciej dokonać korekty. W systemie istnieje odpowiednia opcja, która zapisuje historię wszystkich dokonywanych zmian we wpisach nauczycieli.
93.2 Ocenie z poprawy danego zaliczenia nauczyciel wprowadza indywidualnie każdemu uczniowi za pomocą opcji POPRAW. Może tego dokonać podczas edycji właściwej oceny z zaliczenia.

94. Zapis 0 (zero), informuje o nieobecności ucznia na zaliczeniu lub nie oddaniu
w wyznaczonym terminie pracy. Po uzupełnieniu przez ucznia danej zaległości zapis ten należy zmienić na właściwą ocenę z danego zaliczenia.

95. Nieobecność „nb” wpisana do dziennika nie może być usuwana. Nieobecność może być
zmieniona na:
95.1 Nieobecność usprawiedliwiona - u.
95.2 Spóźnienie - sp.
95.3 Zwolnienie – zw.
95.4 Lub inną na ustaloną w szkole kategorię frekwencji.

96. Każdy nauczyciel ma obowiązek w dniu pracy co najmniej raz sprawdzić na swoim koncie WIADOMOŚCI i OGŁOSZENIA oraz na bieżąco udzielać na nie odpowiedzi. W tym zakresie Nauczyciel jest kontrolowany przez Wicedyrektora Szkoły

97. W dzień poprzedzający posiedzenie śródrocznej lub końcoworocznej Rady Pedagogicznej wszyscy nauczyciele są zobowiązani do wystawienia i dokonania wpisu ocen okresowych lub rocznych w dzienniku elektronicznym. W dniu Rady Pedagogicznej nie wolno zmieniać proponowanych ocen rocznych oraz ocen śródrocznych i rocznych.

98. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest poinformowanie ucznia i jego rodziców
o przewidywanych ocenach niedostatecznych poprzez wykorzystanie modułu WIADOMOŚCI
w dzienniku internetowym. Nauczyciel wpisując taką informację zobowiązany jest do odniesienia się do zasad i terminów określonych w WSO, a następnie wpisać oceny w dzienniku elektronicznym, wybierając odpowiednią kategorię oceny (np: proponowana ocena roczna). Szkoła nie przewiduje innego sposobu powiadamiania rodziców.

99. Na podstawie obliczeń w systemie dziennika elektronicznego, uwzględniającego wagi ocen, nauczyciel wystawia oceny klasyfikacyjne według zasad określonych w Przedmiotowym Systemie Oceniania.

100. Jeżeli nauczyciel dostaje klasę pod opiekę, np: wyjście do kina, udział w uroczystości szkolnej, organizowanie szkolnej wigilii itp., frekwencję do dziennika elektronicznego wpisuje, według takich samych zasad, jakie określone są dla prowadzenia zajęć, a w temacie wpisuje zaistniałą sytuację, np: „Udział w uroczystości nadania imienia szkole” itp.

101. Jeżeli nauczyciel musi zwolnić ucznia z zajęć, np. udział w zawodach sportowych, o fakcie tym z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, powinien poinformować wychowawcę klasy za pomocą WIADOMOŚCI.

102. Każdy nauczyciel ma obowiązek używać konto e-mail i wpisać go w swojej konfiguracji w dzienniku internetowym. Zaleca się, aby opcja informująca o nadejściu nowej wiadomości systemowej była załączona.

103. Nauczyciel ma obowiązek umieszczać informacje w TERMINARZU o każdej pracy klasowej, informując o tym wszystkich nauczycieli i uczniów klasy, w której jest przeprowadzane zaliczenie z 2 tygodniowym wyprzedzeniem. W informacji ma być podane:
103.1 Jakiego działu zaliczenie dotyczy.
103.2 Z jakiego przedmiotu.
103.3 Jeśli jest podział na grupy, to w jakiej grupie.
103.4 Wpisu dokonujemy dla widoku całej klasy, nie dla klasy wirtualnej.

104. Na w/w podstawie przekazywania informacji wszyscy nauczyciele w szkole mają obowiązek tak planować swoje zaliczenia, aby nie zostały naruszone zasady opisane w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

105. Każdy nauczyciel ma obowiązek systematycznie uzupełniać wszelkie informacje znajdujące się w WIDOKU DZIENNIKA, np. wpisywania informacji o wycieczkach, indywidualnych rozmowach z rodzicami i innych.

106. Nauczyciele prowadzący zajęcia w grupach mają obowiązek tworzenia, systematycznego kontrolowania i uaktualniania listy każdej WIRTUALNEJ KLASY oraz utworzenia odpowiednich nazw do poszczególnych grup, dopasowując je do nazewnictwa stosowanego w szkole.

107. Jeśli nauczyciel używa laptopa musi pamiętać aby,
107.1 Nie udostępniać komputera osobom trzecim (uczniom, swoim dzieciom itp).
107.2 Nie logować się do nieznanych sieci.

108. Za ujawnienie poufnych danych z dziennika internetowego nauczyciel ponosi takie same konsekwencje jak w przypadku przepisów odnośnie szkolnej dokumentacji.

109. Nauczyciel jest osobiście odpowiedzialny za swoje konto. Nie wolno mu nikomu przekazywać danych dostępowych do konta.

110. Nauczyciel jest zobligowany, aby uczeń lub osoba postronna nie miała dostępu do komputera,
z którego nauczyciel (Wychowawca Klasy) loguje się do dziennika elektronicznego.

111. W razie jakichkolwiek podejrzeń, nauczyciel powinien sprawdzić wiarygodność informacji
o ostatniej wizycie w dzienniku internetowym, która będzie widoczna zaraz po zalogowaniu się na swoim koncie i jeżeli istnieją jakieś nieścisłości o tym fakcie powinien niezwłocznie powiadomić Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego.

112. Po zakończeniu pracy nauczyciel ma obowiązek wylogować się z konta.

113. Nauczyciel ma obowiązek utrzymywania powierzonego mu sprzętu komputerowego
w należytym stanie.

114. Przed przystąpieniem do pracy nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia czy sprzęt nie został w widoczny sposób naruszony lub uszkodzony. W przypadku zaistnienia takiego stanu rzeczy powinien niezwłocznie powiadomić o tym Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego.

115. Nauczyciel zobowiązany jest dbać by poufne dane prezentowane na monitorze komputera nie były widoczne dla osób trzecich.

ROZDZIAŁ IX. Sekretariat

116. Za obsługę konta Sekretariat odpowiedzialna jest wyznaczona przez Dyrektora Szkoły osoba, która na stałe pracuje w sekretariacie szkoły.

117. Osoby pracujące w sekretariacie szkoły są zobowiązane do przestrzegania przepisów zapewniających ochronę danych osobowych i dóbr osobistych uczniów w szczególności do nie podawania haseł do systemu drogą nie zapewniającą weryfikacji tożsamości osoby (np. drogą telefoniczną).

118. Nowe hasło dla ucznia lub rodzica pracownik sekretariatu może wydać tylko po okazaniu legitymacji szkolnej lub dowodu tożsamości.

119. Pracownicy sekretariatu szkoły są zobowiązani do jak najszybszego przekazywania wszelkich informacji, odnośnie nieprawidłowego działania i funkcjonowania dziennika elektronicznego, czy też zaistniałej awarii zgłoszonej przez nauczyciela, Szkolnemu Administratorowi Dziennika Elektronicznego lub Szkolnemu Administratorowi Sieci Komputerowej.

ROZDZIAŁ X. Rodzice – prawni opiekunowie

120. Rodzice (prawni opiekunowie) mają swoje niezależne konto w systemie dziennika elektronicznego zapewniające podgląd postępów edukacyjnych ucznia oraz dających możliwość komunikowania się z nauczycielami w sposób zapewniający ochronę dóbr osobistych innych uczniów.

121. Na początku roku szkolnego rodzic otrzymuje login i hasło do swojego oraz dziecka konta. Fakt otrzymania tych uprawnień rodzic podpisuje osobiście w obecności wychowawcy na odpowiednim dokumencie. W przypadku nieobecności na zebraniu, rodzic ma możliwość odebrania loginu i hasła w sekretariacie szkolnym.

122. Rodzic w swoim koncie, poza możliwością zmiany swojego hasła, ma możliwość zmiany hasła konta swojego dziecka.

123. Fakt zapoznania się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego Rodzic podpisuje w obecności wychowawcy na pierwszym zebraniu na specjalnej liście.

124. Rodzic musi podpisywać się pełnym nazwiskiem, gdyż podpis ten będzie traktowany jako wzór podpisu opiekuna dziecka

125. Standardowo wydaje się dla rodzica jeden login oraz hasło. W przypadku chęci odrębnego dostępu do systemu przez dwoje rodziców istnieje możliwość wydania osobnego loginu oraz hasła dla drugiego rodzica/opiekuna prawnego.

126. Dostęp rodziców i ich dzieci do poszczególnych modułów w dzienniku elektronicznym jest określony na podstawie umowy zawartej pomiędzy firmą zewnętrzną a Dyrektorem Szkoły.

127. Rodzic osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku elektronicznym szkoły i ma obowiązek nieudostępniania go swojemu dziecku ani innym nieupoważnionym osobom.

128. Jeśli występują błędy we wpisach dziennika elektronicznego, rodzic ma prawo do odwołania się według standardowych procedur obowiązujących w szkole opisanych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. Może również o tym fakcie powiadomić za pomocą WIADOMOŚCI Wychowawcę Klasy lub Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego.
ROZDZIAŁ XI. Uczeń

129. Na początkowych lekcjach zajęć komputerowych uczniowie będą zapoznawani przez nauczyciela z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole.

130. Uczeń ma obowiązek zapoznać się z zasadami funkcjonowania elektronicznego dziennika ocen
w szkole dostępnymi w POMOCY i odpowiednich REGULAMINACH po zalogowaniu się na swoim koncie (http://www.dziennik.librus.pl/help).

131. Dla ucznia, któremu przyznano indywidualny tok nauczania lub okres specjalnej edukacji mającej na celu przywrócenie do prawidłowego funkcjonowania, tworzy się osobną klasę, przydzielając nauczycieli według takich samych zasad jak dla każdej klasy.

132. Uczeń przy obsłudze swojego konta w dzienniku elektronicznym ma takie same prawa, obowiązki i uprawnienia jak rodzic na swoim koncie.

ROZDZIAŁ XII. Postępowanie w czasie awarii

133. Postępowanie Dyrektora Szkoły w czasie awarii:
133.1 Dyrektor Szkoły ma obowiązek sprawdzić czy wszystkie procedury odnośnie zaistnienia awarii są przestrzegane przez Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego, Szkolnego Administratora Sieci Komputerowej i Nauczycieli.
133.2 Dopilnować jak najszybszego przywrócenia prawidłowego działania systemu.
133.3 Zabezpieczyć środki, na wypadek awarii, w celu przywrócenia normalnego funkcjonowania systemu.

134. Postępowanie Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego w czasie awarii.
134.1 Obowiązkiem Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego jest niezwłoczne dokonanie naprawy w celu przywrócenia prawidłowego działania systemu.
134.2 O fakcie zaistnienia awarii i przewidywanym czasie jego naprawy, Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego powinien powiadomić Dyrektora Szkoły oraz Nauczycieli.
134.3 Jeśli usterka może potrwać dłużej niż jeden dzień, Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego powinien wywiesić na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim odpowiednią informację.
134.4 Jeśli z powodów technicznych Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego nie ma możliwości dokonania naprawy, powinien w tym samym dniu powiadomić o tym fakcie Dyrektora Szkoły.
134.5 Jeśli w szkole jest kontrola i nastąpiła awaria systemu dziennika elektronicznego, Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego jest zobowiązany do uruchomienia i udostępnienia danych potrzebnych do kontroli z comiesięcznych kopii bezpieczeństwa, które zobowiązany jest wykonać.

135. Postępowanie Nauczyciela w czasie awarii.
135.1 Wszystkie awarie sprzętu komputerowego, oprogramowania czy sieci komputerowych, mają być zgłaszane osobiście w dniu zaistnienia jednej z wymienionych osób:
135.1.1 Szkolnemu Administratorowi Sieci Komputerowej.
135.1.2 Szkolnemu Administratorowi Dziennika Elektronicznego.
135.1.3 Pracownikowi sekretariatu szkoły.

136. Zalecaną formą zgłaszania awarii jest użycie WIADOMOŚCI w systemie dziennika internetowego, jeśli nie jest to możliwe, dopuszcza się następujące powiadomienia:
136.1 Osobiście.
136.2 Telefonicznie.
136.3 Za pomocą poczty e-mail.
136.4 Poprzez zgłoszenie tego faktu w sekretariacie szkoły, który jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie odpowiedniego pracownika szkoły.
W żadnym przypadku nauczycielowi nie wolno podejmować samodzielnej próby usunięcia awarii ani wzywać do naprawienia awarii osób do tego nie wyznaczonych.

ROZDZIAŁ XIII. Postanowienia końcowe

137. Wszystkie tworzone dokumenty i nośniki informacji, powstałe na podstawie danych
z elektronicznego dziennika, mają być przechowywane w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie lub kradzież, według zasad określonych w Regulaminie Prowadzenia Dokumentacji obowiązującego w szkole.

138. Szkoły mogą udostępnić dane ucznia bez zgody rodziców odpowiednim organom na zasadzie oddzielnych przepisów i aktów prawnych obowiązujących w szkole, np. innym szkołom w razie przeniesienia, uprawnionym urzędom kontroli lub nakazu sądowego. Odbiorca kopii osobiście podpisuje jej odbiór.

139. Wszystkie poufne dokumenty i materiały utworzone na podstawie danych z dziennika elektronicznego, które nie będą potrzebne, należy zniszczyć w sposób jednoznacznie uniemożliwiający ich odczytanie.

140. Osoby z zewnątrz (serwisanci, technicy, osoby odbywające praktykę studencką, pracownicy urzędów państwowych dokonujących kontroli, itp.), jeśli jest to wymagane, zobowiązują się do poszanowania i zachowania tajemnicy wynikającej z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, potwierdzając to własnoręcznym podpisem na odpowiednim dokumencie

141. W razie odbywania w szkole praktyki przez studenta/studentkę Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego na polecenie Dyrektora Szkoły, może udostępnić specjalne konto
w dzienniku elektronicznym, według zasad określonych umową z uczelnią delegującą studenta na praktykę pedagogiczną.

142. W razie kontroli z zewnątrz odpowiedniego organu uprawnionego do kontrolowania dokumentacji szkolnej, na polecenie Dyrektora Szkoły, na czas kontroli Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego, udostępnia wyznaczonej do tego celu osobie specjalne konto
w dzienniku elektronicznym dające możliwość sprawdzenia prawidłowego jego funkcjonowania bez możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian.

143. Dokumentacja z funkcjonowania dziennika elektronicznego, wydruki, płyty CD lub DVD
z danymi powinny być przechowywane w szkolnym archiwum.

144. Nie należy zostawiać komputera bez nadzoru.

145. Komputery obsługujące dziennik elektroniczny powinny spełniać następujące wymogi:
145.1 Na komputerach wykorzystywanych w szkole do dziennika elektronicznego musi być legalne oprogramowanie. Oprogramowanie i numery seryjne powinny być przechowywane
w bezpiecznym miejscu.
145.2 Wszystkie urządzenia i systemy stosowane w szkole powinny być ze sobą kompatybilne.
145.3 Do zasilania należy stosować filtry zabezpieczające przed skokami napięcia.
145.4 Wszystkie urządzenia powinny być oznaczone w jawny sposób według zasad obowiązujących w szkole.

146. Instalacji oprogramowania może dokonywać tylko Szkolny Administrator Sieci Komputerowej lub Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego. Uczeń ani osoba trzecia nie może dokonywać żadnych zmian w systemie informatycznym komputerów.

147. Oryginalna dokumentacja oprogramowania powinna być zabezpieczona.

148. Nie wolno nikomu pożyczać, kopiować, odsprzedawać itp. licencjonowanego oprogramowania będącego własnością szkoły.

149. Przechowywać informacje kontaktowe do serwisów w bezpiecznym miejscu.

150. Należy zawsze używać połączeń szyfrowanych nawet w sieci wewnętrznej.

151. Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego do celów serwisowych powinien mieć do dyspozycji rezerwowy komputer, przeznaczony tylko do obsługi dziennika elektronicznego.

152. Zatwierdzenie Zasad Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego dokonuje Dyrektor Szkoły, po wyrażeniu opinii Rady Pedagogicznej.

153. Dokument ten powinien być na bieżąco modyfikowany w zależności od wprowadzanych zmian do systemu dziennika elektronicznego.

154. Zasady Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego są załącznikiem do Statutu Szkoły.

155. Zasady Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6
w Nowej Soli obowiązują od 1 września 2015r.

Załącznik nr 1
POTWIERDZENIE OTRZYMANIA DOSTĘPU DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO
Potwierdzam otrzymanie dostępu (loginów i haseł) do swoich kont (rodzica/prawnego opiekuna oraz ucznia/uczennicy) w dzienniku elektronicznym w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Nowej Soli

w klasie ………………………w roku szkolnym ………………………… .

LP. Imię i nazwisko ucznia/uczennicy Imię i Nazwisko rodzica/opiekuna Czytelny Podpis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Załącznik nr 2
POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z ZASADAMI FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO.
Potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Nowej Soli

w klasie ………………………..w roku szkolnym ………………………… .

LP. Imię i nazwisko ucznia/uczennicy Imię i Nazwisko rodzica/opiekuna Czytelny Podpis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Załącznik nr 3
DEKLARACJA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI POPRZEZ DZIENNIK ELEKTRONICZNY
Deklaruję możliwość usprawiedliwiania nieobecności ucznia/uczennicy poprzez moduł WIADOMOŚCI
w dzienniku elektronicznym, w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Nowej Soli

w klasie ………………………..w roku szkolnym ……………………………………….

LP. Imię i nazwisko ucznia/uczennicy Imię i Nazwisko rodzica/opiekuna Czytelny podpis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Załącznik nr 4
POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z ZASADAMI FUNKCJONOWANIA
DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO I PRZESTRZEGANIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY.
Potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Nowej Soli

LP. Imię i nazwisko Zajmowane stanowisko Czytelny podpis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Załącznik nr 5
POTWIERDZENIE ODBIORU KOPII DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO
Lista osób, które odebrały dodatkową kopię dziennika elektronicznego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Nowej Soli

LP. ZAWARTOŚĆ
KOPII
DZIENNIKA
(dane klasy, szkoły,
kartoteka ucznia, itp) DATA
WYDANIA
KOPII IMIĘ
I
NAZWISKO
(kto pobiera kopię) CZYTELNY
PODPIS
(kto pobiera kopię) RODZAJ
KOPI
(wydruk papierowy,
plik XML, CSV, SOU, PDF, inny) IMIĘ
I
NAZWISKO
(kto wydaje kopię) CZYTELNY
PODPIS
(kto wydaje kopię)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Załącznik nr 6
DEKLARACJA DOCHOWANIA TAJEMNICY DANYCH Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO, WYNIKAJĄCEJ Z USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ OSOBY NIE ZATRUDNIONE W SZKOLE.
Art. 23 p.1 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)
Lista osób nie zatrudnionych w szkole, które zadeklarowały przestrzeganie tajemnicy danych z dziennika elektronicznego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Nowej Soli

LP. IMIĘ
I NAZWISKO
(komu udzielany jest dostęp do danych) CZYTELNY
PODPIS
(komu udzielany jest dostęp do danych) DATA TERMIN
DOSTĘPU
DO DANYCH PODPIS
DYREKTORA
SZKOY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.