10

Postępowanie w szczególnych przypadkach wychowawczych

Procedura "Postępowania w szczególnych przypadkach wychowawczych" ma na celu ujednolicenie zasad postępowania w przypadku pojawienia się problemów wychowawczych związanych z rażącym naruszeniem norm panujących w szkole, kontaktu uczniów z używkami oraz popełnienia czynu karalnego.

ZATWIERDZIŁ

Dyrektor PSP6

 

dr Artur Mielczarek

 

27.10.2008r.

 

 

SPIS TREŚCI:

1. CEL PROCEDURY.. 3

2. ZAKRES STOSOWANIA.. 3

2.1. Zakres podmiotowy.. 3

2.2. Zakres przedmiotowy.. 3

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.. 3

3.1. Dyrektor szkoły 3

3.2. Wicedyrektor szkoły.. 3

3.3. Wychowawca klasy 3

3.4. Pedagog szkolny 4

4. OPIS POSTĘPOWANIA.. 4

4.1. Wstępna diagnoza przyczyn trudności wychowawczych.. 4

4.2. Postępowanie w przypadku pojawiania się negatywnych zachowań i łamania przez uczniów norm obowiązujących w szkole: 5

4.3. Postępowanie w przypadku popełnienia przez ucznia czynu karalnego. 5

4.4. Postępowanie w przypadku stwierdzenia stosowania używek przez ucznia. 6

5. ZAŁĄCZNIKI


 

1. CEL PROCEDURY

Procedura ma na celu ujednolicenie zasad postępowania w przypadku pojawienia się problemów wychowawczych związanych z rażącym naruszeniem norm panujących w szkole, kontaktu uczniów z używkami oraz popełnienia czynu karalnego.

2. ZAKRES STOSOWANIA

2.1. Zakres podmiotowy

Procedura obejmuje wszystkich nauczycieli, pedagoga szkolnego, dyrekcję szkoły oraz innych pracowników szkoły będących świadkami zdarzenia.

2.2. Zakres przedmiotowy

Działania obejmują:

- postępowanie z uczniem naruszającym normy panujące w szkole,

- działania w przypadkach wymagających interwencji policji (czyny karalne, alkohol, narkotyki),

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

3.1. Dyrektor szkoły odpowiada za:

·         powiadomienie policji i rodziców/prawnych opiekunów ucznia o popełnieniu przez niego czynu karalnego,

·         zatwierdzenie i wykonanie kary ustalonej przez Komisję Regulaminowo-Wychowawczą.

3.2. Wicedyrektor szkoły odpowiada za:

·         powiadomienie policji i rodziców/prawnych opiekunów ucznia o popełnieniu przez niego czynu karalnego,

·         prawidłowy przebieg posiedzenia Komisji oraz podejmowanie decyzji zgodnej z przepisami.

3.3. Wychowawca klasy odpowiada za:

·         regularne kontakty z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze,

·         odnotowywanie ich w dzienniku lekcyjnym,

·         analizowanie zapisów dotyczących zachowania ucznia,

·         przekazywanie informacji rodzicom na zebraniach klasowych lub w indywidualnej rozmowie,

·         dokonanie wstępnej diagnozy trudności wychowawczych,

·         ustalanie z rodzicami i uczniem działań mających na celu wyeliminowanie negatywnych zachowań,

·         egzekwowanie zobowiązań podjętych przez ucznia i rodziców,

·         w razie potrzeby kierowanie sprawy do Komisji Regulaminowo-Wychowawczej,

3.4. Pedagog szkolny odpowiada za:

·         dokonanie wstępnej diagnozy trudności wychowawczych,

·         sporządzenie zaleceń do pracy z uczniem posiadającym opinię PPP,

·         ustalanie terminu i przewodniczenie posiedzeniom Komisji Regulaminowo-Wychowawczej,

·         powiadomienie policji i rodziców/prawnych opiekunów ucznia o popełnieniu przez niego czynu karalnego,

 

4. OPIS POSTĘPOWANIA

4.1. Wstępna diagnoza przyczyn trudności wychowawczych

·         Obowiązkiem wychowawcy i nauczycieli jest obserwacja zachowań uczniów. Każde negatywne zachowanie powinno  być odnotowane w dzienniku lekcyjnym.

·         Wychowawca dokonuje analizy wpisów w dzienniku i podejmuje działania mające na celu zdiagnozowanie przyczyn trudności wychowawczych.

·         Wstępnej diagnozy dokonuje się na podstawie obserwacji ucznia, indywidualnych rozmów z dzieckiem i jego rodzicami.

·         W celu uzyskania pełnej i rzetelnej diagnozy trudności wychowawczych danego ucznia wychowawca sugeruje rodzicom konieczność przebadania dziecka w PPP pod kątem trudności wychowawczych.

·         W przypadku braku zgody na badanie rodzic wypełnia oświadczenie-formularz 01.04/2007  – „Brak zgody rodziców ucznia na badania psychologiczno-pedagogiczne dziecka

·         Wypełniony formularz wychowawca umieszcza w arkuszu ocen ucznia.

·         W przypadku nie wyrażenia zgody przez rodzica lub gdy zachodzi podejrzenie patologii w rodzinie, wychowawca kieruje wniosek do Komisji Wychowawczo-Regulaminowej (formularz 01.16/2008).

·         Komisja po dokładnym rozpoznaniu sytuacji rodzinnej dziecka może podjąć decyzję o wystąpieniu z wnioskiem o wszczęcie sprawy opiekuńczej do sądu rodzinnego.

·         W przypadku gdy uczeń zostanie przebadany w PPP, po otrzymaniu diagnozy psychologiczno- pedagogicznej pedagog szkolny sporządza zalecenia zgodne z zapisami zawartymi w opinii.

·         Przekazuje zalecenia  wychowawcy klasy, który umieszcza je w dzienniku lekcyjnym.

·         Każdy nauczyciel uczący danego ucznia jest zobowiązany do zapoznania się z zaleceniami oraz stosowania ich w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

4.2. Postępowanie w przypadku pojawiania się negatywnych zachowań i łamania przez uczniów norm obowiązujących w szkole:

·         Negatywne zachowanie ucznia lub naruszenie norm powinno być zgłoszone w pierwszym rzędzie do wychowawcy klasy. (W przypadku nieobecności wychowawcy do pedagoga szkolnego).

·         Wychowawca wyjaśnia okoliczności zdarzenia i zawiadamia o zdarzeniu rodziców ucznia.(telefonicznie lub w formie pisemnej)

·         W razie potrzeby wychowawca wzywa rodzica do szkoły w celu omówienia zaistniałego zdarzenia.

·         Każde negatywne zachowanie powinno  być odnotowane w dzienniku lekcyjnym.

·         Przed zebraniem z rodzicami wychowawca dokonuje analizy zachowania ucznia i informuje o tym rodziców w indywidualnej rozmowie.

·         Wspólnie ustalają zasady postępowania z uczniem w celu wyeliminowania negatywnych zachowań.

·         W przypadku, gdy te działania nie przyniosą rezultatu wychowawca wzywa rodzica do szkoły w celu przeprowadzenia indywidualnej rozmowy w obecności pedagoga szkolnego.

·         Jeżeli zachowanie ucznia nadal rażąco narusza regulamin szkoły lub rodzice nie wywiązują się z ustalonych zobowiązań wychowawca klasy lub inny nauczyciel składa wniosek do Komisji Wychowawczo-Regulaminowej.

·         Na posiedzenie Komisji Wychowawczo-Regulaminowej zostają wezwani rodzice ucznia.

·         Komisja po rozpatrzeniu okoliczności sprawy podejmuje decyzję dotyczącą dalszych działań i wyciągniętych konsekwencji wobec ucznia.

·         Decyzją Komisji uczeń może być:         

               - zawieszony w uczestniczeniu w zajęciach pozalekcyjnych,

               - ukarany naganą dyrektora szkoły z wpisaniem do arkusza ocen,

               - karnie przeniesiony do równoległej klasy,

               - karnie przeniesiony do innej szkoły

4.3. Postępowanie w przypadku popełnienia przez ucznia czynu karalnego.

·         W przypadku stwierdzenia popełnienia przez ucznia czynu karalnego każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do zgłoszenia zaistniałego faktu do pedagoga szkolnego lub do dyrekcji szkoły.

·         Dyrektor lub pedagog szkolny zawiadamia policję oraz powiadamia w trybie natychmiastowym z wezwaniem do szkoły rodziców lub opiekunów prawnych ucznia.

·         Czynności związane z wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia prowadzi policja w obecności pedagoga szkolnego oraz rodziców lub opiekunów prawnych.

4.4. Postępowanie w przypadku stwierdzenia stosowania używek przez ucznia.

·         W przypadku stwierdzenia, że uczeń pali papierosy, pije alkohol lub zażywa narkotyki, każdy pracownik szkoły jest zobowiązany do doprowadzenia ucznia do pedagoga szkolnego lub dyrekcji szkoły.

·         Uczeń pozostaje pod opieką w/w osób, które powiadamiają rodziców lub opiekunów prawnych, wzywając ich do szkoły.

·         W przypadku, gdy uczeń jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków, dyrekcja lub pedagog szkolny wzywa policję, a w razie potrzeby również pogotowie ratunkowe.

·         Dalsze działania wyjaśniające prowadzi policja w obecności rodziców lub opiekunów prawnych zgodnie ze swoimi procedurami.

·         Jeżeli do zdarzenia dochodzi podczas zajęć poza terenem szkoły, np. w czasie wycieczki lub innej imprezy, nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniami zobowiązany jest do natychmiastowego telefonicznego powiadomienia dyrekcji szkoły oraz rodziców lub opiekunów prawnych.

·         Następnie wzywa policję oraz w razie potrzeby pogotowie ratunkowe.

5. ZAŁĄCZNIKI

·         Formularz 01.16/2008 – „Wniosek o powołanie Komisji Wychowawczo-Regulaminowej”