10

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017

 

MIESIĄC

Zadania i środki realizacji

Cel

Odpowiedzialni

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

1.Zorganizowanie wyborów do Samorządu Uczniowskiego:

- ogłoszenie kampanii wyborczej, prezentacja programów wyborczych.

Rozwijanie samorządności,

Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów,

Integracja społeczności uczniowskiej.

Opiekun SU, wychowawcy klas.

 

2. Ogłoszenie akcji zbiórki makulatury po nazwą

Przywróćmy Dzieciom Uśmiech”

 

Organizatorem akcji jest Fundacja Przyjazny Świat Dziecka, pod patronatem Prezydenta Miasta Nowej Soli.
Celem akcji jest pomoc dzieciom przebywającym w rodzinnych domach dziecka.

 

 Członkowie SU,

Opiekun SU.

 

3. Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego na nowy rok szkolny:

-uwzględnienie działań zgłoszonych przez przewodniczącą i członków SU,

- ustalenie formy komunikowania się członków między sobą,

-ustalenie terminów spotkań z opiekunami SU.

Uporządkowanie pracy Samorządu Uczniowskiego.

 

 

 

 

Członkowie SU,

Opiekunowie.

 

 

 

 

 

4. Ogłoszenie akcji „ Zbieramy żołędzie”

Zebranie środków finansowych na cele klasowe.

Opiekun SU,

wychowawcy klas.

 

5. Zorganizowanie akcji SU z okazji Dnia Chłopaka i wręczenie wszystkim chłopakom cukierków.

 

6. Przygotowanie gazetki z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz kartek z życzeniami dla nauczycieli

Integracja społeczności uczniowskiej.

 

 

Integracja społeczności uczniowskiej oraz wyrażenie wdzięczności nauczycielom za trud wkładany w edukację.

Opiekun SU, członkowie SU.

 

 

Opiekun SU,

Wychowawcy klas,

Członkowie SU.

 

LISTOPAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUDZIEŃ

7. Ogłoszenie szkolnego konkursu „ Jaki znak twój- orzeł biały?”

-opracowanie regulaminu konkursu

-Przygotowanie gazetki w gablocie SU dotyczącej Święta Niepodległości

Kształtowanie patriotycznej postawy identyfikowania się z symbolami narodowymi Polski

 

 

Członkowie SU,

Opiekun SU,

Wychowawcy klas.

 

 

 

 

 

8. Dyskoteka andrzejkowa.

Integracja społeczności uczniowskiej oraz możliwość zaprezentowania własnych umiejętności tanecznych

Opiekun SU,

Członkowie SU,

Wychowawcy klas.

 

9. Przygotowanie gazetki w gablocie SU z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 5.12.2016

10. ZADANIE konkursowe SKW- Szkolnego Klubu Wolontariatu nr 1: Przeprowadzenie w miesiącu grudniu klasowej pogadanki nt. „ Co to jest wolontariat?”- materiały od opiekuna SU i SKW oraz wg własnego uznania i zasobów multimedialnych np. w formie prezentacji ppt. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu- wszystkie materiały zbiera opiekun SU/SKW i wysyła poprzez stronę internetową.

 

Zwrócenie uwagi na istotę i potrzebę niesienia bezinteresownej pomocy innym.

 

Opiekun SU,

Członkowie SKW-Szkolnego Klubu Wolontariatu,

 

Wychowawcy klas,

Opiekun SU/SKW.

 

11. ZADANIE konkursowe SKW nr 6 – zaangażowanie uczniów w akcję charytatywną o zasięgu ogólnopolskim- udział w akcji :” GÓRA GROSZA” 28.11-09.12

12. ZADANIE konkursowe SKW nr 4 – przygotowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnej w środowisku lokalnym, w dowolnej formie na dowolny, wybrany cel: Rozpoczęcie akcji „ Serce dla zwierzaka-edycja 2017” oraz zorganizowanie wolontariatu

-charytatywna zbiórka żywności i wyposażenia dla bezdomnych psów i kotów

- pierwsza partia materiałów do 20.12 druga partia czerwiec 2017

 

Wywoływanie empatii, rozbudzanie chęci niesienia pomocy innym

 

Okazanie serca oraz pomoc skrzywdzonym i bezdomnym zwierzętom z powiatu nowosolskiego 

 

 

 Wzbudzanie chęci aktywnego niesienia pomocy innym.

 

Opiekun SU/SKW

 

 

Członkowie SU/SKW

 

 

 

Członkowie SU,

Opiekun SU,

Wychowawcy klas.

 

 

13. Ogłoszenie konkursu PCK o tematyce :” 60 lat honorowego krwiodawstwa PCK na Ziemi Lubuskiej” . Regulamin konkursu od opiekuna SU, każda klasa może wystawić 1 lub 2 prace konkursowe, dostarczyć podpisane do opiekuna SU do 20.12 2016. Technika pracy dowolna-format A4. Prace mogą być przygotowywane na lekcjach techniki.

 

 

Zwrócenie uwagi uczniów na rolę honorowego krwiodawstwa.

 

Członkowie SU,

Opiekun SU,

Zespoły klasowe,

Wychowawcy klas,

Nauczyciel techniki.

14. Zbiórka i odbiór karmy do 20.12- Proszę wychowawców o udokumentowanie na zdjęciach ilości zebranej karmy i innych materiałów.

Zachęcanie do działania społeczności szkolnej.

Członkowie SU,

Opiekun SU.

15. Przygotowanie kartek ze świątecznymi życzeniami dla pracowników naszej szkoły.

Kultywowanie tradycji świątecznych.

Członkowie SU,

Opiekun SU.

16. Wykonanie gazetki ściennej w gablocie SU o tematyce świątecznej.

Zachęcanie do działania na rzecz społeczności szkolnej, pobudzanie do wyrażania uczuć.

Członkowie SU.

STYCZEŃ

17. Ogłoszenie akcji „Nakrętki”- Termin odbioru zostanie podany na początku stycznia.

18. ZADANIE konkursowe SKW nr 3 – przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego nt. „ Pomocna dłoń” format prac od A4 do A2, technika dowolna, każda klasa do 20.01 powinna dostarczyć 1 lub 2 prace konkursowe, wystawa najlepszych prac na parterze.

Wywoływanie empatii, rozbudzanie chęci niesienia pomocy.

Propagowanie idei wolontariatu i pomagania sobie nawzajem.

Członkowie SU,

Zespoły klasowe,

Członkowie SU,

Opiekun SU/SKW,

Zespoły klasowe.

19. Podsumowanie działalności Samorządu Uczniowskiego w pierwszym semestrze.

Uświadomienie uczniom co udało im się wspólnie zrealizować w pierwszym semestrze. Zwrócenie uwagi na wartość pracy zespołowej.

Członkowie SU,

Opiekun SU.

20. Wykonanie diagramu pokazującego wyniki najlepszych uczniów w pierwszym semestrze.

Zachęcenie do osiągania jak najlepszych wyników w nauce.

Opiekun SU.

21. ZADANIE konkursowe SKW nr 8- przeprowadzenie pogadanek w klasach przez pedagoga szkolnego lub wychowawcę na temat ubóstwa, empatii, postaw altruistycznych zwracając uwagę na rolę wolontariatu i chęć pomagania. Proszę wychowawców o udokumentowanie zdjęciami lub refleksjami uczniów po lekcji, tak aby można było umieścić dany materiał w sprawozdaniu z realizacji tego zadania.

Propagowanie idei wolontariatu i pomagania sobie nawzajem.

Opiekun SU/SKW,

Wychowawcy klas.

LUTY

22. Zorganizowanie poczty walentynkowej:- przygotowanie skrzynki na listy i kartki.

- zorganizowanie dyskoteki walentynkowej (ostatni lub przedostatni tydzień lutego do 24.02)– niezbędne założenie choć jednej czerwonej lub różowej rzeczy

23.ZADANIE konkursowe SKW nr 7- zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu na przygotowanie opowiadań/wierszy nt. „ Pomaganie jest fajne!” – Każda klasa powinna dostarczyć do końca lutego 1 wiersz i 1 opowiadanie limit słów do 200. Sześć najciekawszych prac wybranych przez zespół polonistów zostanie przesłanych do jury konkursu.

Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć.

 

 

Integracja społeczności szkolnej.

 

Propagowanie idei wolontariatu i pomagania sobie nawzajem

Członkowie SU,

Opiekun SU,

Wszyscy uczniowie

Wychowawcy klas

 

 

Opiekun SU/SKW

Zespół polonistów.

MARZEC

24. ZADANIE konkursowe SKW nr 5 i 9- przeprowadzenie Dnia Wolontariusza w szkole wg własnego pomysłu oraz akcji samopomocy na rzecz uczniów np. „ Poczytaj mi kolego”, pomoc w nauce, podczas dyżurów na przerwach itp. – ocena na podstawie zdjęć i sprawozdania przesłanego do jury

( wychowawcy klas sporządzają notatkę z przykładami samopomocy koleżeńskiej i dostarczają wraz ze zdjęciami na nośniku do opiekuna SU/SKW do 15.03)

 

25. ZADANIE konkursowe nr 10- Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej na temat „ Czy warto jest pomagać?” Jak oceniasz Szkolny Klub Wolontariatu, czym powinien się jeszcze zajmować i komu pomagać? Ocena na podstawie arkusza ankiety i jej wyników przesłanych do jury konkursu- termin od 1.03 do 20.03. Opiekun SKW dostarczy ankiety, wychowawcy przeprowadzą w klasach i zrobią krótkie sprawozdania na klasę.

WSZYSTKIE MATERIAŁY ODNOŚNIE KONKURSU NA SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU MUSZĄ BYĆ WYSŁANE DO 30.03.2017

 

26. Zorganizowanie „Dnia Samorządności”. *jeśli nauczyciele nie wyrażą chęci rezygnujemy z akcji.

- Pierwszego dnia wiosny wybrani uczniowie mogą poprowadzić lekcje i przebywać w pokoju nauczycielskim w czasie przerwy po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem.

Propagowanie idei wolontariatu i pomagania sobie nawzajem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wdrażanie do przestrzegania zasad demokratycznego życia

Poznanie pracy nauczyciela.

Opiekun SU/ SKW

Członkowie SU

Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie SU

Opiekunowie

Wybrani uczniowie

 

 

27.Przygotowanie gazetki ściennej z okazji „Dnia Kobiet”.

Kultywowanie i wzbogacenie dobrych tradycji związanych z obchodami Dnia Kobiet.

Członkowie SU

Opiekun SU

28. Cukierek dla każdej dziewczyny z okazji „ Dnia Kobiet”

Integracja społeczności uczniowskiej.

Członkowie SU,

Opiekun SU

KWIECIEŃ

29. Zorganizowanie konkursu na najpiękniejszego zajączka wielkanocnego.

- regulaminu konkursu dla wychowawców od opiekuna SU

 

Integracja zespołów klasowych w dążeniu do zwycięstwa.

Członkowie SU

Zespoły klasowe

Wychowawcy klas

Opiekun SU

MAJ

30. Przygotowanie gazetki w gablocie SU poświęconej „Uchwaleniu Konstytucji 3 maja”.

31.Tydzień z PCK oraz Międzynarodowy Dzień Czerwonego Krzyża- gazetka w gablocie SU.

Kształtowanie postawy patriotycznej.

 

8-14 maj

Członkowie SU

Opiekun

 

Opiekun SU/SKW

Członkowie SU

32. Przeprowadzenie akcji „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

- m.in. dyskoteka w strojach sportowych

-plakaty informacyjne o sposobie prowadzenia zdrowego stylu życia w gablocie SU

Zachęcenie do prowadzenia zdrowego trybu życia (odżywiania, uprawianie sportów, ruch, taniec).

Członkowie SU

Opiekun SU

Zespoły klasowe

33. Pomoc w przygotowaniach do „Parady Solan”

Integracja społeczności uczniowskiej

Członkowie SU,

Opiekun SU

 

CZERWIEC

34. Podsumowanie całorocznych konkursów:

-„Zbiórka makulatury, karmy, nakrętek itp.

Ogłoszenie wyników konkursu,( nagrodzenie zwycięskich klas.)*

 

 

Opiekun SU,

Członkowie SU

35. Wykonanie gazetki ściennej w gablocie SU informującej o najlepszych wynikach w nauce uczniów.

Poinformowanie społeczności szkolnej o najlepszych wynikach w nauce. Motywowanie do nauki w następnym roku.

Członkowie SU

Opiekun SU

 

36. Przygotowanie gazetki ściennej na temat wakacji.

Zachęcenie do aktywnego i bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji.

Członkowie SU,

Opiekun SU

37. Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017

Ewaluacja pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017

Członkowie SU

Opiekun SU

                     

                                       SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

                                                                        ANTONINA KRUK KL. VI A  - PRZEWODNICZĄCA

                                                                              WALERIA ŻEDZIK KL. VI B - ZASTĘPCA

                                 

 OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO - RZECZNIK PRAW UCZNIA

                                                                                             MGR ELŻBIETA INGLOT

 

                                                          Drogi Uczniu

             Zwracam się do Ciebie z prośbą o sugestie, uwagi, nowe inicjatywy i dobre pomysły dotyczące pracy szkoły. Pomoże to nam w poprawie jakosci naszej pracy, której nadrzednym celem jest dobro dziecka/ucznia. Oddajemy do Twojej dyspozycji adres e-mail:

                                                    psp6@poczta.onet.pl