10

Ogłaszamy kolejną edycję "Turnieju Klas" 2011/2012

 TURNIEJ KLAS 2011/2012

Celem turnieju jest współzawodnictwo między uczniami klas IV-VI, opierajace sie na zasadach fair play. Każda klasa poprzez zabawę i inwencję twórczą integruje się,  nawiązuje bliższe relacje pomiędzy uczniami i wychowawcą.

Uczniowie w ciągu całego roku szkolnego będą mieli do wykonania szereg zadań, które będą odpowiednio punktowane. Punkty za poszczególne konkurencje będą wpisywane do tabeli umieszczonej w gablocie Samorządu Uczniowskiego.Podsumowanie punktacji nastąpi na zakończenie roku szkolnego.

W każdej konkurencji można będzie uzyskać od 3 do 10 punktów. Punkty te będą przyznawane przez komisję złożoną z członków SU i nauczyciela kompetentnego w danej dziedzinie.

Cele turnieju:

  • kształcenie postawy odpowiedzialności za siebie i innych,
  • budowanie, wzmacnianie pozytywnego obrazu własnej osoby,
  • rozwijanie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej,narodowej i regionalnej uczniów,
  • zaspokajanie potrzeb kontaktu z innymi, współpracy w grupie, aktywności i twórczości
  • zapoznanie uczniów z zasadami, przepisami gier i zabaw sportowych, przestrzeganie zasad fair play podczas zabaw i gier sportowych

Metody:

  • aktywizujące, oparte na obserwacji i działaniu, poszukujące, eksponujące, praktyczne, współpracy, twórczego rozwiązywania problemów

Formy:

  • praca w zespole
  • praca indywidualna na rzecz klasy
  • organizowanie imprez przez SU

                                                                                                                                                                                                                             Program opracowały:

                                                 Katarzyna Szymańska  Paulina Majewska