10

Kalendarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

Lp. Data Tematyka spotkań
1. Kl. I;
05.09.2016 r.

Kl. II-VI:
07.09.2016 r.


Zebranie z rodzicami
sprawy informacyjne, bieżące itp.,
zapoznanie z programem wychowawczym, profilaktyki,
przedmiotowym i wewnętrznym systemem oceniania oraz procedurą udostępniania podręczników i materiałów
ćwiczeniowych,
wybory 3-jek klasowych Rad Rodziców,
wybór 1-go przedstawiciela klasy do Rady Rodziców,
dystrybucja podręczników i materiałów ćwiczeniowych.
2. Kl. I-III
03.11.2016 r.

Kl. IV-VI:
07.11.2016 r.

Spotkania z wychowawcami w klasach:
zapoznanie z dostosowaniem programów nauczania dla
uczniów z orzeczeniami i opiniami PPP,
omówienie osiągnięć uczniów oraz problemów dydaktyczno-wychowawczych,
omówienie organizacji imprez klasowych (Mikołajki, Wigilia, Bale karnawałowe) .
3. Kl. I-III:
26.01.2017

Kl. IV-VI:
02.01.2017
26.01.2017


Spotkania z wychowawcami w klasach:
poinformowanie o propozycjach ocen półrocznych (kartki z podpisami rodziców powinny zostać w dokumentacji wychowawcy klasy ), frekwencji, problemach dydaktyczno-wychowawczych,
pedagogizacja rodziców,
sprawy wychowawcze.
4. Kl. I-III:
23.03.2017

Kl. IV-VI:
27.03.2017


Spotkania z wychowawcami w klasach:
poinformowanie o ocenach cząstkowych, frekwencji, problemach dydaktyczno-wychowawczych,
omówienie organizacji wycieczek szkolnych, zapoznanie rodziców z procedurami i przepisami związanymi z bezpieczeństwem uczniów,
pedagogizacja rodziców.
5. Kl. I-III:
25.05.2017

Kl. IV-VI:
15.05.2017


Spotkania z wychowawcami w klasach:
zapoznanie z propozycjami ocen rocznych i końcowych uczniów
przypomnienie warunków i trybu poprawy oceny rocznej , uczniowie mają możliwość poprawienia oceny rocznej zgodnie ze Statutem Szkoły,
poinformowanie o możliwości złożenia odwołań od propozycji ocen do nauczyciela uczącego,
podsumowanie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2016/2017,
podsumowanie pracy wychowawczej w roku szkolnym 2016/2017,
pedagogizacja rodziców.

Zebrania z rodzicami w godz. 16:30 17:30

Dyżury nauczycieli po spotkaniach z rodzicami w godz. 17:00 – 18:00