10

Dokumenty szkoły

STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWOWEJ NR 6 W NOWEJ SOLI
(TEKST JEDNOLITY)
DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE: ROZDZIAŁ I PRZEPISY DEFINIUJĄCE:
§ 1 1.Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : Szkole - należy przez to rozumieć Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Soli, Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły, Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, organach Samorządu Uczniowskiego.....
>>>> tekst <<<<<<

WIZJA SZKOŁY

W świetle nowych przepisów, nowej sieci szkół, sytuacji społecznej i materialnej szkoły, wizja szkoły przedstawia się następująco :

1.Szkoła musi pełnić w środowisku pierwszoplanową rolę. Należy doprowadzać do uzgodnienia wspólnoty - całej społeczności szkolnej najważniejszych celów szkoły pomiędzy jej społecznościami ( z uwzględnieniem polityki edukacyjnej ). Ustalenie priorytetów programowych kształcenia i wychowania. W działaniu tym, w pełni demokratycznym i zespołowym, będą brali udział reprezentanci środowiska lokalnego, rodziców, nauczycieli i uczniów.

2.Rodzice i społeczność lokalna musi stać się rzeczywistymi współgospodarzami szkoły. Należy ustalić, w jaki sposób organy kierowania i współkierowania szkołą będą porozumiewać się między sobą, w jaki sposób podejmowane będą decyzje o działaniu szkoły. Celem jest harmonijne funkcjonowanie kierownictwa, unikanie konfliktów w procesie kierowania - regulaminy : harmonogram czynności kierowniczych w szkole, opracowanie Statutu Publicznej Sześcioklasowej Szkoły Podstawowej, regulaminy szkolne.

3.Demokratyzacja i samorządność to dwa najważniejsze hasła w wychowaniu.

4.Szkoła musi stać się miejscem nauki tolerancji i poszanowania poglądów drugiego człowieka.

5.Młodzieży należy zapewnić szeroki udział w zarządzaniu szkołą poprzez rozwój różnych form samorządności.

6.Wychowanie młodzieży powinno zostać oparte o najlepsze wzory polskiej szkoły. W procesie wychowawczym należy ująć wszystkie problemy naszej polskiej rzeczywistości, wychowanie musi się odbywać w procesie ciągłym. Należy współdziałać ze wszystkimi instytucjami, których celem jest wychowanie młodzieży.

7.W szkole powinno się stworzyć warunki do nauki jak największej ilości języków obcych.
8.Rada pedagogiczna musi się cieszyć pełną autonomią i korzystać ze wszystkich swoich praw. Wspólnie ze związkami zakładowymi musi być w pełni odpowiedzialna za pracę szkoły. Ocena pracy nauczyciela oparta powinna być o fachowość i rzetelną pracę - regulamin premiowania i nagradzania nauczycieli.

9.Dyrektor musi współpracować w pełni z samorządem lokalnym; szukanie sponsorów, prowadzenie działalności gospodarczej na terenie szkoły, a wydatkowanie środków musi być przemyślane.

10.W dalszym ciągu ogół pracowników szkoły będzie wzorowo realizować założenia polityki oświatowej ze szczególnym uwzględnieniem działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej szkoły, dbać o stan techniczny szkoły.

Misja Szkoły

Jesteśmy szkołą dla uczniów, rodziców i lokalnej społeczności.


* * *


Chcemy wyposażać ucznia w wiedzę, umiejętności, nauczyć samodzielnego i twórczego działania, zdobywania wiedzy o świecie i zgodnego współżycia z ludźmi.


* * *


Chcemy przekazywać wartości dydaktyczno - wychowawcze w sposób interesujący, ciekawy i przystępny.


* * *


Pragniemy zapewnić wszystkim życzliwość, poczucie bezpieczeństwa, pewność siebie, poszanowanie godności, rozrywkę oraz atmosferę i ciepło rodzinne.


* * *


Chcemy zaoferować uczniom wszechstronne wykształcenie, rozwój osobowości i umiejętności.


* * *


Zmierzamy do wychowania człowieka dobrego, szczęśliwego, tolerancyjnego i odpowiedzialnego.


* * *


Chcemy pomóc osiągnąć sukces każdemu dziecku.

 

POSTĘPOWANIE
W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH WYCHOWAWCZYCH
<<< czytaj >>>
ROZPATRYWANIE
SKARG I WNIOSKÓW
>>>> tekst <<<<