10

„ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I- III W GMINIE NOWA SÓL – MIASTO’’

„ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I- III W GMINIE NOWA SÓL – MIASTO’’

Gmina Nowa Sól-Miasto, jako beneficjent projektu realizowała w okresie o 1września 2013 r. do 21 czerwca 2014 r.  przedsięwzięcie pt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III w Gminie Nowa Sól - Miasto" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany jest w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zakończenie projektu

Wybrani uczniowie z klasy 1A i B przez cały rok brali udział w projekcie ,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III w Gminie Nowa Sól – Miasto’’. Odbywały się zajęcia dla uczniów zdolnych (kółko matematyczno – przyrodnicze). Na te zajęcia uczęszczali uczniowie, którzy wykazywali się ponad przeciętnymi umiejętnościami matematycznymi i dużym zainteresowaniem i wiedzą z zakresu przyrody. Zajęcia rozwijały i pogłębiały zainteresowania uczniów. Dzięki pomocom uczniowie mogli poznać dokładniej organizm ludzki, obieg wody w przyrodzie, ważyć, mierzyć i utrwalać odczytywanie godzin. Pogłębiali wiedzę przyrodniczą i matematyczną poprzez różne gry i zabawy oraz zadania.

Kolejne dwie grupy uczniów z klasy 1 B i C uczęszczały na zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. Na te zajęcia uczęszczają uczniowie, którzy mają ogromne trudności w czytaniu, pisaniu i są zagrożone ryzykiem dysleksji. Dzięki pomocom dydaktycznym, wytrwałej i systematycznej pracy niektórzy uczniowie pokonali swoje trudności inni jeszcze muszą trochę poćwiczyć.

 

 

Zdjęcia: 
„ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I- III W GMINIE NOWA SÓL – MIASTO’’
„ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I- III W GMINIE NOWA SÓL – MIASTO’’
„ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I- III W GMINIE NOWA SÓL – MIASTO’’
„ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I- III W GMINIE NOWA SÓL – MIASTO’’